Ապրիլի 24


2019թ. ապրիլի 24 -ի օրվա խորհուրդը շ (Դ օր Ս. Զատ կի: Յիշատակ սրբոց
նահատակաց մերոց, որք կատարեցան յընթացս Հայոց Ցեղասպանութեանն վասն հաւատոյ եւ վասն հայրենեաց — Գրծ. 3.22-4.12: Յակ. 1.1-12: Ղկ. 24.36-40:) մեկնում է Առնակ  քահանա Հարությունյանը:  

Ապրիլի 23


2019թ. ապրիլի 23-ի օրվա խորհուրդը (Գ օր Ս. Զատկի — Գրծ. 2.42-3.21: Ղկ.
24.13-35:)  մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:
 

Ապրիլի 22


2019թ. ապրիլի 22-ի օրվա խորհուրդը (Բ օր Ս. Զատ կի: Յիշատակ մեռելոց — Գրծ. 2.22-41: Ղկ. 24.1-12:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը: 

Ապրիլի 21


2019թ. ապրիլի 21-ի օրվա խորհուրդը (Կիր. ԱՁ. Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ
ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ (ԶԱՏԻԿ) — Գրծ. 1.15-26: Մր. 16.2-8:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 
 

 

Ապրիլի 20


2019թ. ապրիլի 20-ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Ուր. ԴՁ. Պահք: Յի շատակ չարչարանաց եւ խաչելութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի — Յհ. 13.16-18.1: Ղկ. 22.1-65: Մր.14.27-72: Մտ. 26.31-56: Մտ. 26.57-75: Յհ. 18.2-27: Յհ. 18.28-19.16: Կարգ Թաղման— Երեմ. 11.18-12.8: Ես. 52.13-53.12: Իմս. 2.1-22: Զք. 12.8-14: Ա Պտ. 3.17-20: Մտ. 27.57-61:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Ապրիլի 19


2019թ. ապրիլի 19-ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Ուր. ԴՁ. Պահք: Յիշատակ չարչարանաց եւ խաչելութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի — Յհ. 13.16-18.1: Ղկ. 22.1-65: Մր.14.27-72: Մտ. 26.31-56: Մտ. 26.57-75: Յհ. 18.2-27: Յհ. 18.28-19.16: Կարգ Թաղման— Երեմ. 11.18-12.8: Ես. 52.13-53.12: Իմս. 2.1- 22: Զք. 12.8-14: Ա Պտ. 3.17-20: Մտ. 27.57-61:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Ապրիլի 18


2019թ. ապրիլի 18 -ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Եշ. ԳԿ. Պահք: Յիշատակ վերջին
ընթրեաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի —Յհ. 12.27-43: Ես. 60.20-22: Եզկ. 36.24-31: Եբր. 10.19-31: Ղկ. 7.36-50: Ծն. 22.1-18: Ես. 61.1-7:Գրծ. 1.15-26: Մր. 14.1-26: Ա Կր. 11.23-32: Մտ.
26.17-30: Կարգ Ոտնլուա յի— Ելք. 30.17-21: Գ Թգ. 7.38-40: Բ Մն. 4.2-6: Ես. 44.2-6: Ա Կր. 10.1-4: Ա Յհ. 4.7-21: Յհ. 13.1-11: Յհ. 13.12-15:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 

Ապրիլի 17


2019թ. ապրիլի 17-ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Դշ.ԳՁ. Պահք — Մր. 14.1-11: Ծն. 18.1-
19.30: Առ. 1.10-19: Զք. 11.11-14: Մտ. 26.3-16:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 

Ապրիլի 16


2019թ. ապրիլի 16-ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Գշ.ԲԿ. Պահք: Յիշատակ տասն կուսանացն — Մր. 12.13-44: Ծն. 6.9-9.17: Առ. 9.1-10.6: Ես. 40.9-17: Մտ. 24.1-26.2:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Ապրիլի 15


2019թ. ապրիլի 15-ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Բշ. ԲՁ. Պահք — Մտ. 21.18-22.14: Ծն.
1.1-3.24: Առ. 1.1-9: Ես. 40.1-8: Մտ. 20.17-28:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 

Ապրիլի 14


2019թ. ապրիլի 14 -ի օրվա խորհուրդը (ԱԿ. ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ — Երգ. 1.1-2.3: Զք.
9.9-15: Փպ. 4.4-7: Մտ. 20.29-21.17:)  մեկնում է Զաքարիա քահանա Ավետիսյանը:
 

Ապրիլի 13


2019թ. ապրիլի 13-ի օրվա խորհուրդը (ԱՁ. Յիշատակ Յարութեան Ղազարու —
Առ. 14.27-35: Ա Թս. 4.12-17: Յհ. 11.55-12.11:) մեկնում է Զաքարիա քահանա  Ավետիսյանը: