Հունիս 25


2019թ. հունիս 25-ի օրվա խորհուրդը (ԱԿ. Սրբոց կուսանացն Նունեայ եւ Մանեայ — Երգ. 8.14: Ես. 27.11-13: Ա Պտ. 5.8-11: Յհ. 12.24-26:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:

Հունիս 24


2019թ. հունիս 24-ի օրվա խորհուրդը (ԱՁ. Սրբոց մանկանցն Բեթղեհէմի եւ
Ակակիոսի վկային, Մովկիմայ քահանային եւ Կոտրատիոսի զինաւո րին — Առ. 29.2-7: Ես.
18.7: Եբր. 2.14-18: Մտ. 2.16-18:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:

Հունիսի 23


2019թ. հունիսի 23-ի օրվա խորհուրդը (Կիր. ԴԿ. Բ կիր. զկնի Հոգեգալստեան: Տօն Կաթուղիկէ Ս. Էջմիածնի — Առ. 9.1-6: Զք. 3.7-4.9: Եբր. 9.1-10: Յհ. 10.22-30:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյան:

Հունիսի 22


2019թ. հունիսի 22-ի օրվա խորհուրդը (ՈւրՇբ. ԴՁ. Սրբոյն Գ րիգորի Լուսաւորչին մերոյ ելն ի Վիրապէն — Իմս. 5.1-8: Ես. 60.20-61.7: Եբր. 13.17-21: Մտ. 19.27-29:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հունիսի 21


2019թ. հունիսի 21-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԳԿ. Պահք — Հռ. 4.1-12: Մտ. 9.27-34:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հունիսի 20


2019թ. հունիսի 20-ի օրվա խորհուրդը (ԳՁ. Տօն Սրբոցն Յովհաննու Կարապետին եւ Աթա նագինեայ եպիսկոպոսին — Առ.15.21-26: Ես. 22.20-24: Ա Պտ. 5.1-7: Մտ. 11.2-14:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հունիսի 19


2019թ. հունիսի 19-ի օրվա խորհուրդը (ԲԿ. Պահք — Հռ. 3.19-31: Մտ. 9.9-15:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հունիսի 18


2019թ. հունիսի 18-ի օրվա խորհուրդը (ԲՁ. Սր բոց կու սա նացն Գայիանեանց —Առ. 1.20-22: Բրք. 4.36-5.4: Բ Կր. 6.16-7.1: Յհ. 16.1-4:) մեկնում Փառեն քահանա Առաքելյանը: 

Հունիսի 17


2019թ. հունիսի 17-ի օրվա խորհուրդը (19 ԱԿ. Սրբոց կուսանացն Հռիփսիմեանց
— Առ. 31.29-31: Ես. 61.10-62.3: Հռ. 15.30-16.2: Մտ. 10.26-33:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:
 

Հունիսի 16


2019թ. հունիսի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 † Կիր. ԱՁ. Ա կիր. զկնի Հոգեգալստեան:
Սկիզբն Յարութեան Կիւրակէից: Յիշատակ Եղիայի մարգարէին — Գ Թգ. 18.29-46: Դ Թգ.
2.1-15: Յակ. 5.16-20: Ղկ. 4.25-30:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը: 

Հունիսի 15


2019թ. հունիսի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Շբ. ԴԿ. Է օր Հոգեգալստեան — Երեմ. 1.1-10:
38.1-13: Բ Պտ. 2.9-22: Մտ. 2.16-18:) մեկնում է  Առնակ քահանա Հարությունյանը:
 

Հունիսի 14


2019թ. հունիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Ուր. ԴՁ. Զ օր Հոգեգալստեան: Պահք — Հռ.
2.25-3.9: Մտ. 9.1-8:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը: