Դեկտեմբերի 15


2019թ. դեկտեմբերի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 † Կիր. ԴՁ. Դ կիր. Յիսնակի — Ես. 38.1-8: Եբր.1.1-14: Ղկ. 17.1-10:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Դեկտեմբերի 14


2019թ. դեկտեմբերի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Շբ. ԳԿ. Սրբոցն Յակովբայ Մծբնայ հայրապետին, Մարուգէի ճգնաւորին եւ Մելիտոսի եպիսկոպոսին — Իմս. 7.12-20: Ես. 44.1-5: Եբր.13.17-21: Յհ. 9.39-10.10:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Դեկտեմբերի 13


2019թ. դեկտեմբերի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Ուր. ԳՁ. Պահք — Բ Թս. 3.1-18: Ղկ. 15.1-7:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Դեկտեմբերի 12


2019թ. դեկտեմբերի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Եշ. ԲԿ. Պահք: Սրբոցն Եւստրատիոսի, Օգսենտիոսի, Եւգինէոսի, Ովրեստէսի եւ Մարդարիոսի — Առ. 1.2-9: Նւ. 2.1-6: Հռ. 5.1-5: Մտ.5.1-12:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Դեկտեմբերի 11


2019թ. դեկտեմբերի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Դշ. ԲՁ. Պահք — Բ Թս. 2.1-16: Ղկ. 14.25-27:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Դեկտեմբերի 10


2019թ. դեկտեմբերի 10-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Դեկտեմբերի 9


2019թ. դեկտեմբերի 9-ի օրվա խորհուրդը († Բշ. ԱՁ. Պահք: Յղութիւն Ս. Աստուածածնիյ Աննայէ — Երգ. 6.3-8: Մղք. 3.1-2: Գղ. 3.24-29: Ղկ. 1.39-56:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Դեկտեմբերի 8


2019թ. դեկտեմբերի 8-ի օրվա խորհուրդը (8 † Կիր. ԴԿ. Գ կիր. Յիսնակի — Ես. 37.14-38: ԲԹս. 1.1-12: Ղկ. 14.12-24:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Դեկտեմբերի 7


2019թ. դեկտեմբերի 7-ի օրվա խորհուրդը (7 Շբ. ԴՁ. Սրբոյն Նիկողայոսի Զմիւռնացւոյ Սքանչելագործ հայրապետին — Եզկ. 3.16-19:Բ Տիմ. 3.10-15: Յհ. 10.11-16:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Դեկտեմբերի 6


2019թ. դեկտեմբերի 6-ի օրվա խորհուրդը (6 Ուր. ԳԿ. Պահք — Ա Թս. 5.12-28: Ղկ. 14.1-11:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Դեկտեմբերի 5


2019թ. դեկտեմբերի 5-ի օրվա խորհուրդը (5 Եշ. ԳՁ. Սրբոց հարցն եգիպտացւոց՝ Պօղոսի, Պօղայ, Մակարայ, Եւագրի, Յովհաննու Գբնեցւոյն, Յովհաննու Կարճահասակին, Նեղոսի, Արսէնի, Սիսիանու, Դանիէլի, Սրապիոնի, Մակարիոսի, Պիմէնի եւ այլոց սրբոց հարցն — Առ. 21.15-24: Ես. 19.19-21: Եբր.11.32-40: Մտ. 10.37-42:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Դեկտեմբերի 4


2019թ. դեկտեմբերի 4-ի օրվա խորհուրդը (4 Դշ. ԲԿ. Պահք — Ա Թս. 5.1-11: Ղկ. 13.10-17:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը: