Հուլիսի 21


2019թ. հուլիսի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 † Կիր. ԲԿ. Զ կիր. զկնի Հոգեգալստեան — Ես. 3.1-11: Հռ. 11.13-24: Մտ. 14.13-21:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:

Հուլիսի 20


2019թ. հուլիսի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 Շբ. ԲՁ. Սրբոց երկոտասանից առաքելոցն Քրիստոսի եւ Սրբոյն Պօղոսի երեքտասաներորդ առաքելոյն — Իմս. 9.9-10.2: Ելք. 15.23-27:
Ա Թս. 2.9-16: Մտ. 9.36-10.7:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:
 

Հուլիսի 19


2019թ. հուլիսի 19-ի օրվա խորհուրդը (18 19 Ուր. ԱԿ. Պահք — Հռ. 11.1-12: Մտ. 13.43-52:)  մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:

Հուլիսի 18


2019թ. հուլիսի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Եշ. ԱՁ. Սրբոյն Եղիսէի մարգարէին — Դ Թգ.
13.14-21: Ա Կր. 2.6-10: Ղկ. 4.25-30:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:
 

Հուլիսի 17


2019թ. հուլիսի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Դշ. ԴԿ. Պահք — Հռ. 10.5-17: Մտ. 13.31-42:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:

Հուլիսի 16


2019թ. հուլիսի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Գշ. ԴՁ. Սրբոյն Զաքարիայի մարգարէին — Զք. 3.7-4.9: Ա Կր. 12.28-13.3: Մտ. 23.34-39:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:

Հուլիսի 15


2019թ. հուլիսի 15-ի օրվա խորհուրդը (ԳԿ. Սրբոցն Կալիստրատոսի, քառասուն
եւ ինն վկայիցն եւ Ղունկիանոսի քահանային — Առ. 1.2-9: Ես. 41.1-3: Եբր. 12.1-7: Մր. 13.9-13:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:
 

Հուլիսի 14


2019թ. հուլիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (Կիր. ԳՁ. Ե կիր. զկնի Հոգեգալստեան: Տօն գիւտի տփոյ Սրբուհւոյ Աստուածածնի — Ես.2.5-11: Հռ. 8.31-10.4: Մտ. 13.24-30:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:
 

Հուլիսի 13


2019թ. հուլիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (ԲԿ. Սրբոցն Տրդատայ թագաւորին մերոյ, Աշխէնի տիկնոջն եւ Խոսրովիդխտոյն — Իմս.6.2-10: Ես. 45.1-3: Ա Տիմ. 2.1-7: Ղկ. 11.14-23:) մեկնում է  Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հուլիսի 12


2019թ. hուլիսի 12-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԲՁ. Պահք — Հռ. 9.17-27: Մտ. 13.16-23:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հուլիսի 11


2019թ. հուլիսի 11-ի օրվա խորհուրդը (ԱԿ. Սրբոց թարգմանչաց հարցն մերոյ Սահակայ եւ Մեսրովբայ — Իմս. 8.7-10: Ես.61.6-9: Ա Կր. 12.4-11: Ղկ. 12.32-40:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հուլիսի 10


2019թ. հուլիսի 10-ի օրվա խորհուրդը (ԱՁ. Պահք — Հռ. 9.1-16: Մտ. 13.1-8:28) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը: