Հոկտեմբերի 20


2019թ. հոկտեմբերի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 † Կիր. ԴՁ. Զ կիր. զկնի Ս. Խաչի — Ես. 20.2-
21.6: Գղ. 4.3-18: Ղկ. 4.14-23:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:
 

Հոկտեմբերի 19


2019թ. հոկտեմբերի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 † Շբ. ԳԿ. Սրբոց աւետարանչացն՝ Մատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասու եւ Յովհաննու— Իմս. 9.13-10.2: Եզկ. 1.3-11: Զք. 6.1-8: Եփս. 4.7-13: Ղկ. 6.13-19:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հոկտեմբերի 18


2019թ. հոկտեմբերի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Ուր. ԳՁ. Պահք — Գղ. 2.20-3.12: Մր. 13.24-37:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հոկտեմբերի 17


2019թ. հոկտեմբերի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Եշ. ԲԿ. Սրբոցն Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյն եւ առաքելոցն Տիմոթէոսի եւ Տիտոսի — Ես.33.2-6: Գրծ. 17.16-34: Բ Թս. 1.1-12: Ղկ. 10.1-7:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:
 

Հոկտեմբերի 16


2019թ. հոկտեմբերի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Դշ. ԲՁ. Պահք — Գղ. 2.11-20: Մր. 13.14-23:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հոկտեմբերի 15


2019թ. հոկտեմբերի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Գշ. ԱԿ. Սրբոց առաքելոցն՝ Անանիայի,
Մատթէի, Բառնաբայ, Փիլիպպոսի, Յովհաննու, Շիղայի եւ Սիւղիանոսի — Զք. 8.1-3: Գրծ.9.1-22: Ղկ. 9.1-6:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:
 

Հոկտեմբերի 14


2019թ. հոկտեմբերի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Բշ. ԱՁ. Գիւտ նշխարաց Սրբոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթողիկոսին, եւ սրբոց հարցն՝Թաթլոյ, Վարոսի, Թումասու, Անտօնի, Կրօնիդեայ եւ եօթն խոտաճարակացն, որք յԻննակնեայ վանսն կատարեցան — Երեմ. 33.14-22: Ես. 18.7: Եբր. 10.32-36: Ղկ. 10.21-24:) մեկնում է Տեր Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հոկտեմբերի 13


2019թ. հոկտեմբերի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 † Կիր. ԴԿ. Ե կիր. զկնի Ս. Խա չի — Ես. 19.1-11: Գղ. 2.1-10: Մր. 12.35-44:)  մեկնում է Տեր Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 12


2019թ. հոկտեմբերի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Շբ. ԴՁ. Սրբոց թարգմանչաց վարդապետացն մերոց՝ Մեսրովբայ, Եղիշէի, Մովսիսի Քերթողին, Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփային, Գրիգորի Նարեկացւոյն եւ Ներսիսի Կլայեցւոյն — Իմս.8.7-10: Ամս. 5.10-14: Ա Կր. 12.5-11: Մտ. 7.6-12:)  մեկնում է Տեր Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 11


2019թ. հոկտեմբերի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Ուր. ԳԿ. Պահք — Գղ. 1.11-24: Մր. 12.18-34:)  մեկնում է Տեր Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 10


2019թ. հոկտեմբերի 10-ի օրվա խորհուրդը (10 Եշ. ԳՁ. Սրբոցն Պանդա լէոնի բժշկին, Երմողեայ քահանային եւ Եւպրաքսեայ կուսին —Առ. 4.20-27: Երեմ. 15.19-20: Ա Կր. 12.1-7: Մտ.9.35-10.1:) մեկնում է  Տեր Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 9


2019թ. հոկտեմբերի 9-ի օրվա խորհուրդը (9 Դշ. ԲԿ. Պահք — Գղ. 1.1-10: Մր. 12.1-12:)  մեկնում է Տեր Առնակ քահանա Հարությունյանը: