Նոյեմբերի 20


2019թ. նոյեմբերի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 Դշ. ԳԿ. Գ օր Յիսնակաց պահոց — Կղ. 1.24-2.7: Ղկ. 11.33-42:) մեկնում է Տ. Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը:

Նոյեմբերի 19


2019թ. նոյեմբերի 19-ի օրվա խորհուրդը (18 Բշ. ԲԿ. Բ օր Յիսնակաց պահոց) մեկնում է Տ. Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը:

Նոյեմբերի 18


2019թ. նոյեմբերի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Բշ. ԲԿ. Ա օր Յիսնակաց պահոց — Կղ. 1.1-1:Ղկ. 11.14-23:) մեկնում է Տ. Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը:

Նոյեմբերի 17


2019թ. նոյեմբերի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 † Կիր. ԲՁ. Ժ կիր. զկնի Ս. Խաչի — Ես. 25.9-26.7: Փպ. 1.1-11: Ղկ. 9.44-50:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Նոյեմբերի 16


2019թ. նոյեմբերի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Շբ. ԱԿ. Սրբոց առաքելոցն Անդրէի եւ Փիլիպպոսի — Իմս. 9.13-10.2: Երեմ. 16.16-19:Գրծ. 8.26-40: Յհ. 1.35-51:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Նոյեմբերի 15


2019թ. նոյեմբերի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Ուր. ԱՁ. Պահք — Եփս. 6.13-24: Ղկ. 9.37-44:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Նոյեմբերի 14


2019թ. նոյեմբերի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Եշ. ԴԿ. Սրբոցն Գուրիասայ, Սամունասայ, Աբիբայ սարկաւագին, Ռոմանոսի միայնակեցւոյն, Մանկանն Խոստովանողին եւ Հիւսիքոսի զինաւորին — Առ. 28.10-18: Բրք. 3.31-4.4: Բ Տիմ. 1.6-12: Մտ. 19.27-29:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Նոյեմբերի 13


2019թ. նոյեմբերի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Դշ. ԴՁ. Պահք — Եփս. 6.1-9: Ղկ. 9.10-17:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Նոյեմբերի 12


2019թ. նոյեմբերի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Գշ. ԳԿ. Սրբոցն Դեմետրեայ վկային եւ Բասիլիսկոսի քահանային — Առ. 15.33-16.7: Ովս.14.9-10: Տիտ. 3.3-8: Մր. 13.9-13:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Նոյեմբերի 11


2019թ. նոյեմբերի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Բշ. ԳՁ. Սրբոցն Մելիտոսի Անտիոքայ հայրապետին, Մինասայ Եգիպտացւոյն, միւս Մելիտոսի եպիսկոպոսին, Բուրայ քահանային եւ Շինու սարկաւա գին — Իմս. 4.7-15: Ես.12.1-6: Ա Յհ. 5.1-6: Ղկ. 9.23-27:)  մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:
 

Նոյեմբերի 10


2019թ. նոյեմբերի 10-ի օրվա խորհուրդը (10 † Կիր. ԲԿ. Թ կիր. զկնի Ս. Խաչի — Ես. 24.1-12: Եփս. 5.15-33: Ղկ. 8.49-56:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը: 

Նոյեմբերի 9


2019թ. նոյեմբերի 9-ի օրվա խորհուրդը (9 † Շբ. ԲՁ. Սրբոց հրեշտակապետացն՝ Գաբրիէլի, Միքայէլի եւ ամենայն երկնային զօրացն — Ծն. 18.33-19.2: Յոբ. 38.4-7: Ես. 6.1-7:
Եզկ. 1.1-20: Եբր. 1.6-14: Մտ. 18.10-14:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը: