Հուլիսի 5


2019թ. հուլիսի 5-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԲԿ. Պահք — Հռ. 7.12-25: Մտ. 12.15-21:) մեկնում է  Առնակ քահանա Հարությունյանը:
 

Հուլիսի 4


2019թ. հուլիսի 4-ի օրվա խորհուրդը (Եշ. ԲՁ. Պահք: Սրբոցն Թէոդիտոնի Գաղատացւոյն, Թալիլեայ բժշկին եւ եօթն կուսանացն, որք յԱնկիւրիա կատարեցան — Իմս.
6.11-21: Բ Կր. 6.1-10: Յհ. 16.1-4:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:
 

Հուլիսի 3


2019թ. հուլիսի 3-ի օրվա խորհուրդը (Դշ. ԱԿ. Պահք — Հռ. 7.1-11: Մտ. 12.9-15:) մեկնում է  Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հուլիսի 1


2019թ. հուլիսի 1-ի օրվա խորհուրդը (16 † Կիր. ԱՁ. Ա կիր. զկնի Հոգեգալստեան: Սկիզբն Յարութեան Կիւրակէից: Յիշատակ Ե ղիայի մարգարէին — Գ Թգ. 18.29-46: Դ Թգ.
2.1-15: Յակ. 5.16-20: Ղկ. 4.25-30:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը: 
 

Հուլիսի 2


2019թ. հուլիսի 2-ի օրվա խորհուրդը (Գշ. ԱՁ. Պահք: Սրբոցն Կոստանդիանոսի թագաւո րին եւ մօրն նորա Հե ղինեայ — Առ. 16.9-17: Բրք. 3.31-4.4: Ա Տիմ. 2.1-7: Ղկ. 7.1-10:) մեկնում է  Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 30


2019թ. հունիս 30-ի օրվա խորհուրդը (Կիր. ԴՁ. Գ կիր. զկնի Հոգեգալստեան — Ես.
1.2-15: Հռ. 6.12-23: Մտ. 12.1-8:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:
 

Հունիսի 29


2019թ. հունիս 29-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԳՁ. Պահք — Հռ. 5.12-21: Մտ. 11.25-30:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:

Հունիս 28


2019թ. հունիս 28-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԳՁ. Պահք — Հռ. 5.12-21: Մտ. 11.25-30:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:

Հունիս 27


2019թ. հունիս 27-ի օրվա խորհուրդը (Եշ. ԲԿ. Սրբոց իշխանացն Սահակայ եւ Յովսեփայ, սրբոց վկայիցն Սարգսի եւ Բագոսի — Առ. 6.1-5: Ես. 33.5-8: Հռ. 8.18-27: Ղկ. 21.12-19:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:

Հունիս 26


2019թ. հունիս 26-ի օրվա խորհուրդը (Դշ. ԲՁ. Պահք — Հռ. 4.13-22: Մտ. 10.34-42:) մեկնում է  Պարույր քահանա Ավետիսյանը:

Հունիս 25


2019թ. հունիս 25-ի օրվա խորհուրդը (ԱԿ. Սրբոց կուսանացն Նունեայ եւ Մանեայ — Երգ. 8.14: Ես. 27.11-13: Ա Պտ. 5.8-11: Յհ. 12.24-26:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը:

Հունիս 24


2019թ. հունիս 24-ի օրվա խորհուրդը (ԱՁ. Սրբոց մանկանցն Բեթղեհէմի եւ
Ակակիոսի վկային, Մովկիմայ քահանային եւ Կոտրատիոսի զինաւո րին — Առ. 29.2-7: Ես.
18.7: Եբր. 2.14-18: Մտ. 2.16-18:) մեկնում է Պարույր քահանա Ավետիսյանը: