Նոյեմբերի 8


2019թ. նոյեմբերի 8-ի օրվա խորհուրդը (8 Ուր. ԱԿ. Պահք — Եփս. 2.4-22: Ղկ. 8.40-48:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը: 

Նոյեմբերի 7


2019թ. նոյեմբերի 7-ի օրվա խորհուրդը (7 Եշ. ԱՁ. Սրբոց հայրապետացն՝ Մետրոփանոսի, Աղէքսանդրոսի, Պօղոսի խոստովանողին եւ սրբոց նօտարացն Մարկիանոսի եւ Մարտիրոնի — Իմս. 6.22-26: Զք. 12.6-10: Եբր.13.7-9: Մտ. 4.23-25:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը: 

Նոյեմբերի 6


2019թ. նոյեմբերի 6-ի օրվա խորհուրդը (6 Դշ. ԴԿ. Պահք — Եփս. 1.15-2.3: Ղկ. 8.22-25:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը: 

Նոյեմբերի 5


2019թ. նոյեմբերի 5-ի օրվա խորհուրդը (5 Գշ. ԴՁ. Սրբոցն Ակիփսիմեայ եպիսկոպոսին, Յովսեփայ քահանային, Այիթալայ սարկաւագին եւ Պղատոնի վկային — Առ. 8.12-21: Նւ.2.2-6: Ա Տիմ. 5.17-21: Ղկ. 9.23-27:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Նոյեմբերի 4


2019թ. նոյեմբերի 4-ի օրվա խորհուրդը (4 Բշ. ԳԿ. Սրբոցն Ստեփաննոսի Հռովմայ Հայրապետին եւ քահանայիցն, սարկաւագացնեւ ժողովրդոցն — Իմս. 5.1-8: Ամս. 3.12-15: Եփս. 3.1-10: Յհ. 10.11-16:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հոկտեմբերի 31


2019թ. հոկտեմբերի 31-ի օրվա խորհուրդը (31 Եշ. ԱԿ. Սրբոյն Յովհաննու Ոսկեբերան Հայրապետին — Ես. 49.1-6: Գրծ. 20.25-38: Յհ.15.17-25:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 3


2019թ. նոյեմբերի 3-ի օրվա խորհուրդը (3 † Կիր. ԳՁ. Ը կիր. զկնի Ս. Խաչի — Ես. 22.15-24: Եփս. 1.1-14: Ղկ. 8.17-21:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:
 

Նոյեմբերի 2


2019թ. նոյեմբերի 2-ի օրվա խորհուրդը (2 † Շբ. ԲԿ. Տօն ամենայն սրբոց՝ հնոց եւ նորոց, յայ տից եւ անյայտից — Իմս. 3.1-8: Ես.33.5-8: Եբր. 11.32-12.2: Ղկ. 12.4-9:) մեկնում է Տ. Առնակ  քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 1


2019թ. նոյեմբերի 1-ի օրվա խորհուրդը (1 Ուր. ԲՁ. Պահք — Գղ. 6.1-13: Ղկ. 8.4-16:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 30


2019թ. հոկտեմբերի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Դշ. ԱՁ. Պահք — Գղ. 5.16-26: Ղկ. 7.36-48:)  մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 29


2019թ. հոկտեմբերի 29-ի օրվա խորհուրդը (29 Գշ. ԴԿ. Սրբոցն Հիպիրիքեանցն, որք ի Սամոսատ կատարեցան եւ Սեւերիանոսի Սեբաստացւոյն, Բաբելայ ծերոյն եւ ութսունեւչորից աշակերտաց նորին — Առ. 12.8-13: Ես.49.8-11: Բ Կր. 4.6-14: Ղկ. 10.21-24:)  մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 28


2019թ. հոկտեմբերի 28-ի օրվա խորհուրդը (28 Բշ. ԴՁ. Սրբոցն Անաստասայ քահանային,Վարոսի, Թէոդորի տեայ եւ որդւոց նորա եւորք ընդնմակատարեցան — Առ. 3.1-6: Երեմ.17.7-8: Բ Տիմ. 2.3-14: Մտ. 19.27-29:) մեկնում է Տ.Առնակ քահանա  Հարությունյանը: