Հուլիսի 30


2019թ. հուլիսի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Գշ. ԳՁ. Գ օր Վարդավառի — Ելք. 19.16-20: Գ
Թգ. 19.11-16: Եբր. 12.18-27: Ղկ. 9.27-36:) մեկնում է  Առնակ  քահանա Հարությունյանը:
 

Հուլիսի 7


2019թ. հուլիսի 7-ի օրվա խորհուրդը (Կիր. ԳԿ. Դ կիր. զկնի Հոգեգալստեան — Ես.
1.21-31: Հռ. 7.25-8.11: Մտ. 12.38-45:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:
 

Հուլիսի 6


2019թ. հուլիսի 6-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԲԿ. Պահք — Հռ. 7.12-25: Մտ. 12.15-21:) մեկնում է  Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հուլիսի 5


2019թ. հուլիսի 5-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԲԿ. Պահք — Հռ. 7.12-25: Մտ. 12.15-21:) մեկնում է  Առնակ քահանա Հարությունյանը:
 

Հուլիսի 4


2019թ. հուլիսի 4-ի օրվա խորհուրդը (Եշ. ԲՁ. Պահք: Սրբոցն Թէոդիտոնի Գաղատացւոյն, Թալիլեայ բժշկին եւ եօթն կուսանացն, որք յԱնկիւրիա կատարեցան — Իմս.
6.11-21: Բ Կր. 6.1-10: Յհ. 16.1-4:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:
 

Հուլիսի 3


2019թ. հուլիսի 3-ի օրվա խորհուրդը (Դշ. ԱԿ. Պահք — Հռ. 7.1-11: Մտ. 12.9-15:) մեկնում է  Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հուլիսի 1


2019թ. հուլիսի 1-ի օրվա խորհուրդը (16 † Կիր. ԱՁ. Ա կիր. զկնի Հոգեգալստեան: Սկիզբն Յարութեան Կիւրակէից: Յիշատակ Ե ղիայի մարգարէին — Գ Թգ. 18.29-46: Դ Թգ.
2.1-15: Յակ. 5.16-20: Ղկ. 4.25-30:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը: 
 

Հուլիսի 2


2019թ. հուլիսի 2-ի օրվա խորհուրդը (Գշ. ԱՁ. Պահք: Սրբոցն Կոստանդիանոսի թագաւո րին եւ մօրն նորա Հե ղինեայ — Առ. 16.9-17: Բրք. 3.31-4.4: Ա Տիմ. 2.1-7: Ղկ. 7.1-10:) մեկնում է  Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունիսի 16


2019թ. հունիսի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 † Կիր. ԱՁ. Ա կիր. զկնի Հոգեգալստեան:
Սկիզբն Յարութեան Կիւրակէից: Յիշատակ Եղիայի մարգարէին — Գ Թգ. 18.29-46: Դ Թգ.
2.1-15: Յակ. 5.16-20: Ղկ. 4.25-30:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը: 

Հունիսի 15


2019թ. հունիսի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Շբ. ԴԿ. Է օր Հոգեգալստեան — Երեմ. 1.1-10:
38.1-13: Բ Պտ. 2.9-22: Մտ. 2.16-18:) մեկնում է  Առնակ քահանա Հարությունյանը:
 

Հունիսի 14


2019թ. հունիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Ուր. ԴՁ. Զ օր Հոգեգալստեան: Պահք — Հռ.
2.25-3.9: Մտ. 9.1-8:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:
 

Հունիսի 13


2019թ. հունիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Եշ. ԳԿ. Ե օր Հոգեգալստեան: Պահք — Հռ.
2.12-24: Մտ. 8.28-34:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը: