Նոյեմբերի 17


2019թ. նոյեմբերի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 † Կիր. ԲՁ. Ժ կիր. զկնի Ս. Խաչի — Ես. 25.9-26.7: Փպ. 1.1-11: Ղկ. 9.44-50:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Նոյեմբերի 16


2019թ. նոյեմբերի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Շբ. ԱԿ. Սրբոց առաքելոցն Անդրէի եւ Փիլիպպոսի — Իմս. 9.13-10.2: Երեմ. 16.16-19:Գրծ. 8.26-40: Յհ. 1.35-51:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Նոյեմբերի 15


2019թ. նոյեմբերի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Ուր. ԱՁ. Պահք — Եփս. 6.13-24: Ղկ. 9.37-44:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Նոյեմբերի 14


2019թ. նոյեմբերի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Եշ. ԴԿ. Սրբոցն Գուրիասայ, Սամունասայ, Աբիբայ սարկաւագին, Ռոմանոսի միայնակեցւոյն, Մանկանն Խոստովանողին եւ Հիւսիքոսի զինաւորին — Առ. 28.10-18: Բրք. 3.31-4.4: Բ Տիմ. 1.6-12: Մտ. 19.27-29:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Նոյեմբերի 13


2019թ. նոյեմբերի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Դշ. ԴՁ. Պահք — Եփս. 6.1-9: Ղկ. 9.10-17:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Նոյեմբերի 12


2019թ. նոյեմբերի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Գշ. ԳԿ. Սրբոցն Դեմետրեայ վկային եւ Բասիլիսկոսի քահանային — Առ. 15.33-16.7: Ովս.14.9-10: Տիտ. 3.3-8: Մր. 13.9-13:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Նոյեմբերի 11


2019թ. նոյեմբերի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Բշ. ԳՁ. Սրբոցն Մելիտոսի Անտիոքայ հայրապետին, Մինասայ Եգիպտացւոյն, միւս Մելիտոսի եպիսկոպոսին, Բուրայ քահանային եւ Շինու սարկաւա գին — Իմս. 4.7-15: Ես.12.1-6: Ա Յհ. 5.1-6: Ղկ. 9.23-27:)  մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:
 

Հոկտեմբերի 6


2019թ. հոկտեմբերի 6-ի օրվա խորհուրդը (6 † Կիր. ԱՁ. Դ կիր. զկնի Ս. Խաչի — Ես. 17.7-
14: Բ Կր. 13.5-13: Մր. 11.27-33:) մեկնում է Տեր Զարեհ քահանա Աշուրյանը:
 

Հոկտեմբերի 5


2019թ. հոկտեմբերի 5-ի օրվա խորհուրդը (5 Շբ. ԴԿ. Սրբոցն եօթանասնից եւ երկուց աշակերտացն Քրիստոսի — Իմս. 9.9-10.2: Ելք.15.27-16.1: Բ Կր. 2.14-3.3: Ղկ. 10.1-9:)  մեկնում է Տեր Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

Հոկտեմբերի 4


2019թ. հոկտեմբերի 4-ի օրվա խորհուրդը (4 Ուր. ԴՁ. Պահք — Բ Կր. 12.19-13.4: Մր. 11.15-
25:) մեկնում է Տեր Զարեհ քահանա Աշուրյանը:
 

Հոկտեմբերի 3


2019թ. հոկտեմբերի 3-ի օրվա խորհուրդը (3 Եշ. ԳԿ. Սրբոց իշխ նացն Սահակայ եւ Համազասպայ — Իմս. 6.11-21: Երեմ. 17.7-8: Հռ.8.18-26: Յհ. 16.1-4:)  մեկնում է  Տեր Զարեհ  քահանա  Աշուրյանը:

Հոկտեմբերի 2


2019թ. հոկտեմբերի 2-ի օրվա խորհուրդը (Դշ. ԳՁ. Պահք — Բ Կր. 12.10-18: Մր. 10.35-45:)  մեկնում է  Տեր Զարեհ  քահանա  Աշուրյանը: