LmHWPwvWEzk

Երիտասարդը եկեղեցու ուժն է, զարկերակը: Հայ եկեղեցու առաքելության մեջ այսօր միմյանց լծակից են երիտասարդն ու եկեղեցականը: Այդ մասին պատմում են հոգևորականները և իրենք` երիտասարդները: 

Մեկնաբանություններ