b9I93NRCzWE

2019թ. ապրիլի 20-ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Ուր. ԴՁ. Պահք: Յի շատակ չարչարանաց եւ խաչելութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի — Յհ. 13.16-18.1: Ղկ. 22.1-65: Մր.14.27-72: Մտ. 26.31-56: Մտ. 26.57-75: Յհ. 18.2-27: Յհ. 18.28-19.16: Կարգ Թաղման— Երեմ. 11.18-12.8: Ես. 52.13-53.12: Իմս. 2.1-22: Զք. 12.8-14: Ա Պտ. 3.17-20: Մտ. 27.57-61:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Մեկնաբանություններ