mWDM2xFFp7o

Նորքի հայորդյաց տան հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը սեպտեմբերի 10-ն է, իսկ ընդունելության քննությունները տեղի կունենան դրան հաջորդող հինգ օրերին: 
 
Մեկնաբանություններ