7-Wj8ncLp9I

2019թ. դեկտեմբերի 2-ի օրվա խորհուրդը (2 Բշ. ԱԿ. Սրբոցն Գենարիոսի եպիսկոպոսին եւ Մերկերիոսի զինաւորին, Յակովկայ եւ Իրաւափառայ — Ես. 35.4-8: Բ Կր. 3.18-4.6: Ղկ.21.12-19:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:

2019-12-02 08:05:00
Մեկնաբանություններ