Price of Life


“The years of the World War I were hard. To survive the hardships, you need an open heart. In Hamburg, in a small Church, the hardest day of my life I had received as a gift… what was more important I had realized its price”. 
 

Nver Safaryan: The General Dreaming of Peace


Spring 1945. The Soviet Army occupied Berlin and this was the end of the Worl War II. From all Soviet Army Divisions to occupy Berlin the only one was 89-th Tamanian Armenian Divison. The Commander was General-Mjor Never Safaryan. The commander of the Armenian Division, who bore the catastrophs of two World Wars of the XX century on his own skin, had one sole dream – to see Armenia united. 

Daniel Varuzhan: Heathen Songs


Poetry collection of Daniel Varuzhan “Heathen Songs” raised huge wave of enthusiasm in 1913. Due to that, heathen literary movement got new start. However, the aesthetics program of Varuzhan was cut short: the Armenian Genocide took place in 1915 and all plans were disrupted. 
The collection “Heathen Songs” remained unsurpassed with its new and unique aesthetics and one of a kind ever. 
 

Norman Wisdom


The most difficult thing in the life is to make laugh, and he did it brilliantly. Norman Wisdom – the most favorite clown of Chaplin. Life and creative path of Wisdom in the TV series “Known-Unknown Cinematography”. 

Tonino Guerra


“It would’ve been so much better if there were worlds where we could stop time and wait for lapsing spirits…” TV series “Known-Unknown Cinematography” features Tonino Guerra; his life and creative work. 

Collection of Atos Margaryan


Painter, designer Atos Margaryan has a collection of trains. Part of them were made by him personally by surveying the engineering designs of Soviet time locomotives. 

Orson Welles


“In the history of world cinematography, the humanity owes much to this man for choosing the profession of film-maker”, - notes Martin Scorses as he talks about Orson Welles. 
 

Known-Unknown Cinematography


“I am an occupant, I want to usurp people’s brains, ifatesnsert images and ideas in them, which can show the world and their lives in a more straight way. Every single man can change fates. This is our policy and creed.” 
Wim Wenders
 

 

Գրիգոր Զոհրապ


Իրավաբան, գրող, հասարակական-քաղաքական գործիչ: Նորավեպի արքա», Նորավեպի իշխան», արևմտահայ մտավորակա¬նության եղեռնազարկ սերնդի փայլուն ներկայացուցիչ: Նա կարողացավ փաստաբանից հասնել մինչև խորհրդա¬րանի անդամի պատվավոր պաշտոնին, բայց չկարողացավ փրկվել արևմտահա¬յությանը վիճակված մեծ աղետից՝ Հայոց ցեղասպանությունից:  Մահից օրեր առաջ` 1915 թ. հուլիսի 2-ին, կնոջը` Կլարային ուղղված վերջին նամակում գրում է. Եթե ողջ չմնամ, երեխաներիս իմ վերջին պատգամն ու կտակն է միշտ միմյանց սիրել, քեզ հարգել և չնեղացնել… Նաև ինձ չմոռանան… Եթե մահանամ, ունեցվածքիցս 2000 լիրա բարեգործությանը հատկացրեք»:

Լուսինե Զաքարյան


1992թվական. Հայաստանի համար ծանր ձմեռ է, սով, պատերազմ, ճգնաժամ: Դեկտեմբերի 30-ն է: Հայ ազգը ճանապարհում է սիրելի զավակներից մեկին: Ծերունազարդ Վազգեն Վեհափառ Հայրապետը հոգեհանգստին ասում է. Նա մեզ հետ չէ հիմա... բայց նրա ձայնը մենք կլսենք երկնքից, այնտեղ` երկնքում, նոր հրեշտակ է հայտնվել: Հանրագիտարանը» ներկայացնում է Լուսինե Զաքարյանին:

Մեծագործ հայրապետը


Ազգի բոլոր հիվանդությունների պատճառը տգիտությունն է, և լուսավորությունն է այդ ախտերի բուժման միակ դեղը»,- ասում էր Ամենայն հայոց Գևորգ Դ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը: Գևորգ Դ-ի գահակալության 16 տարիները գնահատվում են իբրև հայության մտավոր զարգացման, դպրոցաշինության և գրատպության վերելքի շրջան: Հենց նա ձեռնամուխ եղավ հայոց առաջին բարձրագույն ուսումնական հաստատության՝ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հիմնադրմանը:

Movses Khorenatsi


60-ies of the V century: the neighboring village Vagharshapat is hosting the Catholicos of All Armenians Gyut. Those sitting at the table with him ask an old man, who lived there as a stranger, to make a toast to the Catholicos. The old man makes the toast in the style of sharakan (Armenian chant). Everyone is startled. The Catholicos Gyut gets closer to him and bows low to kiss his Teacher he was seeking for so many years. That old man was Movses Khorenatsi, the greatest of written Armenian culture’s Golden age.
Historian Petros Hovhannisyan presents details of the life and activities of the father of history.