Armenian Rock: Sources and Messages of Inspiration


“Feel the Music, Feel the Drive”: three-day international Music Drive Festival was launched in Yerevan under this motto. The festival will feature some twenty local and foreign bands performing in vatious music genres. Hayk Hambardzumyan spoke about the festival and the current issues and messages of the Armenian rock music with Vardan Grigoryan, Chairman of Armenian Rock Association. 

Charents – of the Museum


Modern museum-house is not only a venue of preservation and exhibition of artifacts, but also a multifaceted cultural environment with museum, scientific, cognitive and entertainment functions. This week Yeghishe Charents turned 120. Hayk Hambardzumyan spoke about the presentation and proclamation of poet’s compositions with Anahit Asatryan, the Director of Yeghishe Charents Museum-House. 

Isahakyan in Letters


The letters of writers usually published in the final volumes of the complete collections of their writings, and more seldom – in separate collectiosn, can interest not only literary critics- text specialists, but also wider circles of society. The letters allow observing the author in the real life and cross-check his/her literature against his/her biography and the opposite. However, we’re often confronted with the question of how decent is it to publish intimate letters, and how does it contribute to getting to know the writer? 

Current Issues related to the Study and Publication of Monuscripts


The rich manuscript heritage reserved in Matenadaran (Manuscript Library) and other collections is not only something to exhibit and be proud of, but also in need of new studies and publishing. What studies of manuscripts are currently underway, how are the results of these studies used in Armenian studies, what are the current issues in the publication of scientific research originals? 
Hayk Hambardzumyan discussed these issues with the Head of Department of Manuscript Studies and Depositories, PhD in History Gevorg Ter-Vardanyan. 
 

Stalin Repressions in Armenia


Few families can be found in Armenia who didn’t suffer this way or another from Stalin repressions, yet not many studies exist on these issues, especially such important issue as the moral-psychological atmosphere then, the attitude of those repressed toward the persons involved in political persecution and the system itself. Hayk Hambardzumyan spoke about these issues with ethnographer Harutyun Marutyan. 

Armenian Woman in Modern Public Perceptions


On the Women’s and Mothers’ Days congratulations and beautiful words are said on the role of Armenian woman. At the same time, concerns are raised about violation of women’s rights in our society, domestic violence, gender discrimination. How compatible are the toasts and concerns, does discrimination actually exist and how is it expressed? Hayk Hambardzumyan spoke about these issues with Anna Gevorgyan, researcher at YSU Center for Civilization and Cultural Studies. 

Text-books and Modern Education


When talking about the problems of education system, often the quality of school text-books is raised as an issue of concern, Who and how are these text-books created, what are the undelying criteria, how compliant these criteria are to the modern education criteria, who is in charge of overseeing the contextual and publishing quality? Is it ever possible to create a text-book that will satisfy both teachers, pupils, parents and education experts? Hayk Hambardzumyan spoke about these issues with Sokrat Mkrtchyan – General Director Zangak Publishing House.

“Gretert” is 10 years old


Youth literary periodical “Gretert” marked 10th years of its establishment. 

Paruyr Sevak: The Century and the Poet


The compositions of Paruyr Sevak are shaped within the national and universal, literary and scientific double-swingness. He takes his origin from his own age, yet strives to be and do more than that; he argues against the time and order while raising issues of concern for the man of the age. The video “Paruyr Sevak: the Century and the Poet” impinge upon key points of the life and work of Paruyr Sevak and present his poetry in the context of the overall century. 
 

 

Գրիգոր Զոհրապ


Իրավաբան, գրող, հասարակական-քաղաքական գործիչ: Նորավեպի արքա», Նորավեպի իշխան», արևմտահայ մտավորակա¬նության եղեռնազարկ սերնդի փայլուն ներկայացուցիչ: Նա կարողացավ փաստաբանից հասնել մինչև խորհրդա¬րանի անդամի պատվավոր պաշտոնին, բայց չկարողացավ փրկվել արևմտահա¬յությանը վիճակված մեծ աղետից՝ Հայոց ցեղասպանությունից:  Մահից օրեր առաջ` 1915 թ. հուլիսի 2-ին, կնոջը` Կլարային ուղղված վերջին նամակում գրում է. Եթե ողջ չմնամ, երեխաներիս իմ վերջին պատգամն ու կտակն է միշտ միմյանց սիրել, քեզ հարգել և չնեղացնել… Նաև ինձ չմոռանան… Եթե մահանամ, ունեցվածքիցս 2000 լիրա բարեգործությանը հատկացրեք»:

Հավերժի ճամփորդը. մաս 1-ին


Հաղորդումը պատմում է Հովհաննես Թումանյանի(1869-1923թ.թ.) կյանքի ու ստեղծագործության մասին: Ծնվելով Լոռվա Դսեղ գյուղում Թումանյանը երիտասարդ հասակում հայտնվում է Թիֆլիսում ու ընկնում հասարակական, քաղաքական, մշակութային կյանքի հորձանուտը: Հայտնի բանաստեղծը նաև ակտիվ հասարակական գործիչ էր, ինչի պատճառով ձերբակալվել է, մեղադրվել ու արդարացվել: Հասարակական գործունեություն ըհաճախ խանգարել է նրա անսպառ ստեղծագործական ներուժի իրացմանը: Ապրելով բավական կարճ` Հովհ.

Հավերժի ճամփորդը. մաս 2-րդ


Հաղորդումը պատմում է Հովհաննես Թումանյանի(1869-1923թ.թ.) կյանքի ու ստեղծագործության մասին: Ծնվելով Լոռվա Դսեղ գյուղում Թումանյանը երիտասարդ հասակում հայտնվում է Թիֆլիսում ու ընկնում հասարակական, քաղաքական, մշակութային կյանքի հորձանուտը: Հայտնի բանաստեղծը նաև ակտիվ հասարակական գործիչ էր, ինչի պատճառով ձերբակալվել է, մեղադրվել ու արդարացվել: Հասարակական գործունեություն ըհաճախ խանգարել է նրա անսպառ ստեղծագործական ներուժի իրացմանը: Ապրելով բավական կարճ` Հովհ.