Alfred Nobel


The most common legend about Alfred Nobel is that no Nobel Prize is awarded in mathematics because the lover of the inventor’s wife was a mathematician. As a matter of fact, Nobel was never married. In his biographers' opinion, as a very practical scientist, Nobel regarded mathematics as a very abstract field of knowledge, where it is impossible to determine which discovery can be regarded higher than the other.

Lazaryans


In Tsarist Russia Lazaryans were known as philanthropists, national and public officials. It was due their efforts that the first Armenian Churches were constructed in the two Russian capitals. The most significant of those was the opening of Lazaryan Seminary in 1815 through the efforts of Lazaryan brothers. This education institutions late become Lazaryan Institute for Eastern Languages – the cornerstone of Eastern studies of Russia. For nearly one and half century it provided education opportunities to Armenian and Russian prominent writers, cultural figures, philologists and historians. 

Toros Toramanyan


“If architecture was a stone music, then Toros Toramanyan has turned that stone into live music”, said Avetik Isahakyan. “He is as much a splendid singer of our magnificient ruins and musieums”. TV Encyclopedia present the life and scientific activities of famous architect, scientist Toros Toramanyan. 

Dmitri Mendeleev


When asked the question what was his biggest invention, he said it was meeting the dawn from the kite. Outstanding chemist – this was how everyone knew him. Yet, for the sake of truth, it should be noted that only 10 percent of his overall works were devoted to chemistry. The life and fate of Dmitri Mendeleev on the screen of Shoghakat in the series Encyclopedia. 

Rudolf Diesel


In the evening of 29 September 1913, on the steamer in Antwerp on his way to a London, one of the German men after the dinner retired to his cabin at about 10 p.m., leaving word to be called the next morning at 6:15 a.m. In the morning his cabin was tidy, with his watch left where it could be seen from the bed, but the passenger was missing. The missing person was world known engineer Rudolf Diesel. 

Ներսես Շնորհալի


Աստվածաբաններն ու փիլիսոփաները հազարավոր կիլոմետրեր էին անցնում նախ նրա հետ բանավիճելու, ապա՝ աշակերտելու համար: Ժամանակակիցները նրան Կլայեցի էին անվանում, որովհետև ապրում էր Հռոմկլա քաղաքում, բայց սերունդների համար նա մնաց այլ անունով՝ Ներսես Շնորհալի:

Մացուո Բասյո


17-րդ դարի վերջին Ճապոնիայի ճամփաներով մի մարդ էր թափառում: Այս թափառաշրջիկը չուներ ոչ երիտասարդություն, ոչ առողջություն, ոչ հարստություն: Բայց ոչ մի կայսր իր ժամանակին չունեցավ նրա փառքն ու ճանաչումը: Հոկու կամ հայկու՝ այսպես էր կոչվելու այն պոեզիան, որ ստեղծեց նա: Ընդամենը երեք տողով մի պատմություն: 
Այս թափառաշրջիկ պոետը Մացուո Բասյոն էր:  

 

Սերգեյ Ռախմանինով


Երաժշտությունը բավական է ողջ կյանքի համար, սակայն երաժշտության համար ողջ կյանքը բավական չէ»: 
Կոմպոզիտոր, դաշնակահար, դիրիժոր Սերգեյ Ռախմանինովի կյանքն ու ստեղծագործական ուղին՝ հեռուստահանրագիտարանի ձևաչափով: 

 

Գրիգոր Զոհրապ


Իրավաբան, գրող, հասարակական-քաղաքական գործիչ: Նորավեպի արքա», Նորավեպի իշխան», արևմտահայ մտավորակա¬նության եղեռնազարկ սերնդի փայլուն ներկայացուցիչ: Նա կարողացավ փաստաբանից հասնել մինչև խորհրդա¬րանի անդամի պատվավոր պաշտոնին, բայց չկարողացավ փրկվել արևմտահա¬յությանը վիճակված մեծ աղետից՝ Հայոց ցեղասպանությունից:  Մահից օրեր առաջ` 1915 թ. հուլիսի 2-ին, կնոջը` Կլարային ուղղված վերջին նամակում գրում է. Եթե ողջ չմնամ, երեխաներիս իմ վերջին պատգամն ու կտակն է միշտ միմյանց սիրել, քեզ հարգել և չնեղացնել… Նաև ինձ չմոռանան… Եթե մահանամ, ունեցվածքիցս 2000 լիրա բարեգործությանը հատկացրեք»:

Լուսինե Զաքարյան


1992թվական. Հայաստանի համար ծանր ձմեռ է, սով, պատերազմ, ճգնաժամ: Դեկտեմբերի 30-ն է: Հայ ազգը ճանապարհում է սիրելի զավակներից մեկին: Ծերունազարդ Վազգեն Վեհափառ Հայրապետը հոգեհանգստին ասում է. Նա մեզ հետ չէ հիմա... բայց նրա ձայնը մենք կլսենք երկնքից, այնտեղ` երկնքում, նոր հրեշտակ է հայտնվել: Հանրագիտարանը» ներկայացնում է Լուսինե Զաքարյանին:

John Galsworthy


“Let’s agree – life is a huge wide adaptable thing! If we look fearlessly at the last station –the Secre, and at the same time feel the eternal movement of the soul, then we didn’t live in vain.
English classic John Galsworthy in the series of “Encyclopedia”.

 

Hector Berlioz


“Piano is a guillotine that beheads the noble, and is harmless only for the slavish mediocrity”. In his soul the music was audible exclusively in orchestral colours. Life and creative path of composer, conductor, musical critic Gustav Mahler in the format of encyclopedia.