Նոյեմբերի 30


2020թ. նոյեմբերի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Բշ. ԱՁ. Սրբոցն Գենարիոսի եպիսկոպոսին եւ Մերկերիոսի զինաւորին: Ես. 35.4-8: Բ Կորնթ. 3.18-4.6: Ղուկ. 21.12-19:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

Նոյեմբերի 29


2020թ. նոյեմբերի 29-ի օրվա խորհուրդը (29 † Կիր. ԴԿ. Բ կիր. Յիսնակի: Ես. 36.22-37.11: Ա Թեսաղ. 4.1-11: Ղուկ. 13.1-9:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

 

Նոյեմբերի 28


2020թ. նոյեմբերի 28-ի օրվա խորհուրդը (28 † Շբ. ԴՁ. Տօն սրբոց առաքելոցն եւ առաջին լուսաւորչացն մերոց Թադէոսի եւ Բարդուղիմէոսի: Իմաստ. 9.13-10.2: Երեմ. 16.16-19: Ա Կորնթ.12.26-13.10: Մատթ. 9.35-10.7:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 27


2020թ. նոյեմբերի 27-ի օրվա խորհուրդը (27 Ուր. ԳԿ. Պահք: Ա Թեսաղ. 2.17-19: Ղուկ. 12.49-59:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 26


2020թ. նոյեմբերի 26-ի օրվա խորհուրդը (26 Եշ. ԳՁ. Սրբոցն Կղեմայ հայրապետին եւ Բագարատայ Տոռոմենոյ եպիսկոպոսին: Առ. 8.33-36: Ես. 66.18-21: Փիլ. 4.1-7: Ղուկ. 9.1-6:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 25


2020թ. նոյեմբերի 25-ի օրվա խորհուրդը (25 Դշ. ԲԿ. Պահք: Ա Թեսաղ. 2.1-12: Ղուկ. 12.41-48:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 24


2020թ. նոյեմբերի 24-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 23


2020թ. նոյեմբերի 23-ի օրվա խորհուրդը (23 Բշ. ԱԿ. Սրբոց կուսանացն Յուլիանեայ եւ Վասիլուհւոյ: Երգ. 8.14-24: Օսէէ 14.6-8: Բ Կորնթ. 6.16-7.1: Ղուկ. 8.1-3:) մեկնում է Տ. Առնակ  քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 22


2020թ. նոյեմբերի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 † Կիր. ԱՁ. Ա կիր. Յիսնակի: Ես. 36.1-9: Ա Թեսաղ. 1.1-10: Ղուկ. 12.13-31:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 21


2020թ. նոյեմբերի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 † Շբ. ԴԿ. Ընծայումն Ս. Աստուածածնի երիցամացի Տաճարն: Երգ. 1.1-11: Առ. 11.30-12.4: Ես. 52.7-10: Զաք. 2.10-13: Մաղաք. 3.1-2: Բ Կորնթ. 6.16-7.1: Ղուկ. 1.39-56:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 20


2020թ. նոյեմբերի 20-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 19


2020թ. նոյեմբերի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 Եշ. ԳԿ. Դ օր Յիսնակացպահոց: Կող. 3.16-4.4: Ղուկ. 11.49-54:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: