Հունվարի 19


2020թ. հունվարի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 † Կիր. ԱԿ. Ա կիր զկնի Ս. Ծննդեան: Ես. 54.1-13:Ա Տիմ. 1.1-11: Յովհ. 2.1-11:) մեկնում է Տ․ Զարեհ քահանա Աշուրյանը։

Հունվարի 18


2020թ. հունվարի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Շբ. ԱՁ. Սրբոցն Անտօնի, Տրիփոնի, Պարսամայեւ Ոնոփրիոսի ճգնաւորացն: Առ. 21.15-24:Ես. 19.19-21: Եբր. 11.32-40: Մատթ. 10.37-42:) մեկնում է Տ․ Զարեհ քահանա Աշուրյանը։

Հունվարի 17


2020թ. հունվարի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Ուր. ԴԿ. Պահք: Ա Տիմ. 4.1-12: Յովհ. 2.23-3.12:) մեկնում է Տ․ Զարեհ քահանա Աշուրյանը։

Հունվարի 16


2020թ. հունվարի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Եշ. ԴՁ. Սրբոցն Պետրոսի հայրապետին, Վլասայ եպիսկոպոսին եւ Աբիսողոմայ սարկաւագին: Իմաստ. 5.1-8: Բրք. 3.31-4.4: Հռոմ. 8.28-39: Յովհ. 10.11-16:) մեկնում է Տ․ Զարեհ քահանա Աշուրյանը։

Հունվարի 15


2020թ. հունվարի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Դշ. ԳԿ. Պահք: Ա Տիմ. 2.8-3.13: Յովհ. 2.12-22:) մեկնում է Տ․ Զարեհ քահանա Աշուրյանը։

Հունվարի 14


2020թ. հունվարի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Գշ. ԳՁ. Տօն Ծննդեան Ս. Յովհաննու Կարապետին: Առ. 8.4-11: Մաղաք. 4.4-6: Ես. 40.3-5: Գործ.13.25-33: Ղուկ. 1.57-80:) մեկնում է Տ․ Զարեհ քահանա Աշուրյանը։

Հունվարի 13


2020թ. հունվարի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 † Բշ. ԲԿ. Ը օր Ս. Ծննդեան: Տօն Անուանակոչութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Կող.2.8-15: Ղուկ. 2.21:) մեկնում է Տ․ Զարեհ քահանա Աշուրյանը։

Հունվարի 12


2020թ. հունվարի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 † Կիր. ԲՁ. Է օր Ս. Ծննդեան: Հռոմ. 1.1-7: Ղուկ.2.1-7:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հունվարի 11


2020թ. հունվարի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Շբ. ԱԿ. Զ օր Ս. Ծննդեան: Ա Թեսաղ. 4.12-17: Յովհ. 11.1-46:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հունվարի 10


2020թ. հունվարի 10-ի օրվա խորհուրդը (10 Ուր. ԱՁ. Ե օր Ս. Ծննդեան: Եբր. 12.18-27: Ղուկ.1.39-56:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հունվարի 9


2019թ. հունվարի 9-ի օրվա խորհուրդը (9 Եշ. ԴԿ. Դ օր Ս. Ծննդեան: Գաղ. 4.1-7: Ղուկ. 1.26-38:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հունվարի 8


2019թ. հունվարի 8-ի օրվա խորհուրդը (8 Դշ. ԴՁ. Գ օր Ս. Ծննդեան: Եբր. 1.1-12: Մատթ. 2.13-23:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: