Փետրվարի 2


2020թ. փետրվարի 2-ի օրվա խորհուրդը (2 † Կիր. ԴԿ. Գ կիր. զկնի Ս. Ծննդեան: Ես. 61.10- 62.9: Բ Տիմ. 2.15-26: Յովհ. 6.15-21:) մեկնում է Տ. Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը:

 

Փետրվարի 1


2020թ. փետրվարի 1-ի օրվա խորհուրդը (1 Շբ. ԴՁ. Սրբոյն Գրիգորի Աստուածաբանին: Առ.8.33-36։ Ամոս 5.10-14: Գործ. 20.25-32:Յովհ. 10.11-16:) մեկնում է Տ․ Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը։

Հունվարի 31


2020թ. հունվարի 31-ի օրվա խորհուրդը (31 Ուր. ԳԿ. Պահք: Բ Տիմ. 3.1-7: Յովհ. 6.64-72:) մեկնում է Տ. Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը:

Հունվարի 30


2020թ. հունվարի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Եշ. ԳՁ. Սրբոցն Անդրիանոսի եւ կնոջ նորա Անատօլայ, Թէոդորոսի եւ Ելեւթիւրոսի վկայիցն:Ողբ. 3.22-56: Հռոմ. 8.18-27: Յովհ. 16.1-4:) մեկնում է Տ. Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը:

Հունվարի 29


2020թ. հունվարի 29-ի օրվա խորհուրդը (29 Դշ. ԲԿ. Պահք: Բ Տիմ. 2.20-26: Յովհ. 6.48-55:) մեկնում է Տ. Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը:

Հունվարի 28


2020թ. հունվարի 28-ի օրվա խորհուրդը (28 Գշ. ԲՁ. Սրբոցն Անդրէի զօրավարին եւ բանակինորին, Կալինիկոսի եւ Դոմետեայ վկ յիցն:Առ. 4.10-27: Ես. 48.17-21: Բ Կորնթ. 10.3-6: Մատթ.10.37-42:) մեկնում է Տ. Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը:

Հունվարի 27


2020թ. հունվարի 27-ի օրվա խորհուրդը (27 Բշ. ԱԿ. Սրբոցն վկայիցն Եւգինեոսի, Մակարիոսի, Վաղերիոսի, Կանդիտոսի եւ Ակիւղասայ: Սոփ. 3.19-20: Բ Կորնթ. 10.3-6: Մատթ. 10.23-33:) մեկնում է Տ․ Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը։

Հունվարի 26


2020թ. հունվարի 26-ի օրվա խորհուրդը (26 † Կիր. ԱՁ. Բ կիր. զկնի Ս. Ծննդեան: Ես. 58.13-59.7: Ա Տիմ. 4.12-5.10: Յովհ. 3.13-21:) մեկնում է Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Հունվարի 25


2020թ. հունվարի 25-ի օրվա խորհուրդը (25 Շբ. ԴԿ. Սրբոց հայրապետացն Աթանասի եւ Կիւրղի: Առ. 11.2-11: Ես. 61.3-7: Եբր. 13.7-9: Յովհ.16.33-17.8:) մեկնում Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Հունվարի 24


2020թ. հունվարի 24-ի օրվա խորհուրդը (24 Ուր. ԴՁ. Պահք: Բ Տիմ. 2.3-14: Յովհ. 5.31-47:) մեկնում է Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Հունվարի 23


2020թ. հունվարի 23-ի օրվա խորհուրդը (23 Եշ. ԳԿ. Սրբոցն Վահանայ Գողթնացւոյն, Եւգինեայ կուսին եւ հօրն նորա Փիլիպպոսի եւ մօրն Կղօդիայ եւ երկուց եղբարցն Սերգեայ եւ Ապիտոնի եւ երկուց ներքինեացն: Առ. 7.1-7: Եզեկ.12.17-19: Հռոմ. 8.12-27: Ղուկ. 9.23-27:) մեկնում է Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Հունվարի 22


2020թ. հունվարի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 Դշ. ԳՁ. Պահք: Ա Տիմ. 5.17-6.5: Յովհ. 3.22-36:) մեկնում է Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։