bhxJ82eKkng

2019թ. նոյեմբերի 2-ի օրվա խորհուրդը (2 † Շբ. ԲԿ. Տօն ամենայն սրբոց՝ հնոց եւ նորոց, յայ տից եւ անյայտից — Իմս. 3.1-8: Ես.33.5-8: Եբր. 11.32-12.2: Ղկ. 12.4-9:) մեկնում է Տ. Առնակ  քահանա Հարությունյանը:

2019-11-02T08:05:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ