Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանները

Մաշտոցյան Մատենդարանը հայերեն ձեռագրի անբաժանելի մասի` հիշատակարանի քննությանը վերաբերող նոր աշխատություն է լույս ընծայել:

Մեկնաբանություններ