nY2IVMw_yN8

2019թ. հոկտեմբերի 5-ի օրվա խորհուրդը (5 Շբ. ԴԿ. Սրբոցն եօթանասնից եւ երկուց աշակերտացն Քրիստոսի — Իմս. 9.9-10.2: Ելք.15.27-16.1: Բ Կր. 2.14-3.3: Ղկ. 10.1-9:)  մեկնում է Տեր Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

2019-10-05T08:05:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար