Նոյեմբերի 10


2019թ. նոյեմբերի 10-ի օրվա խորհուրդը (10 † Կիր. ԲԿ. Թ կիր. զկնի Ս. Խաչի — Ես. 24.1-12: Եփս. 5.15-33: Ղկ. 8.49-56:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը: 

Նոյեմբերի 9


2019թ. նոյեմբերի 9-ի օրվա խորհուրդը (9 † Շբ. ԲՁ. Սրբոց հրեշտակապետացն՝ Գաբրիէլի, Միքայէլի եւ ամենայն երկնային զօրացն — Ծն. 18.33-19.2: Յոբ. 38.4-7: Ես. 6.1-7:
Եզկ. 1.1-20: Եբր. 1.6-14: Մտ. 18.10-14:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:
 

Նոյեմբերի 8


2019թ. նոյեմբերի 8-ի օրվա խորհուրդը (8 Ուր. ԱԿ. Պահք — Եփս. 2.4-22: Ղկ. 8.40-48:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը: 

Նոյեմբերի 7


2019թ. նոյեմբերի 7-ի օրվա խորհուրդը (7 Եշ. ԱՁ. Սրբոց հայրապետացն՝ Մետրոփանոսի, Աղէքսանդրոսի, Պօղոսի խոստովանողին եւ սրբոց նօտարացն Մարկիանոսի եւ Մարտիրոնի — Իմս. 6.22-26: Զք. 12.6-10: Եբր.13.7-9: Մտ. 4.23-25:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը: 

Նոյեմբերի 6


2019թ. նոյեմբերի 6-ի օրվա խորհուրդը (6 Դշ. ԴԿ. Պահք — Եփս. 1.15-2.3: Ղկ. 8.22-25:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը: 

Նոյեմբերի 5


2019թ. նոյեմբերի 5-ի օրվա խորհուրդը (5 Գշ. ԴՁ. Սրբոցն Ակիփսիմեայ եպիսկոպոսին, Յովսեփայ քահանային, Այիթալայ սարկաւագին եւ Պղատոնի վկային — Առ. 8.12-21: Նւ.2.2-6: Ա Տիմ. 5.17-21: Ղկ. 9.23-27:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Նոյեմբերի 4


2019թ. նոյեմբերի 4-ի օրվա խորհուրդը (4 Բշ. ԳԿ. Սրբոցն Ստեփաննոսի Հռովմայ Հայրապետին եւ քահանայիցն, սարկաւագացնեւ ժողովրդոցն — Իմս. 5.1-8: Ամս. 3.12-15: Եփս. 3.1-10: Յհ. 10.11-16:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հոկտեմբերի 20


2019թ. հոկտեմբերի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 † Կիր. ԴՁ. Զ կիր. զկնի Ս. Խաչի — Ես. 20.2-
21.6: Գղ. 4.3-18: Ղկ. 4.14-23:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:
 

Հոկտեմբերի 19


2019թ. հոկտեմբերի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 † Շբ. ԳԿ. Սրբոց աւետարանչացն՝ Մատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասու եւ Յովհաննու— Իմս. 9.13-10.2: Եզկ. 1.3-11: Զք. 6.1-8: Եփս. 4.7-13: Ղկ. 6.13-19:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հոկտեմբերի 18


2019թ. հոկտեմբերի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Ուր. ԳՁ. Պահք — Գղ. 2.20-3.12: Մր. 13.24-37:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հոկտեմբերի 17


2019թ. հոկտեմբերի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Եշ. ԲԿ. Սրբոցն Դիոնէսիոսի Արիսպագացւոյն եւ առաքելոցն Տիմոթէոսի եւ Տիտոսի — Ես.33.2-6: Գրծ. 17.16-34: Բ Թս. 1.1-12: Ղկ. 10.1-7:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը:
 

Հոկտեմբերի 16


2019թ. հոկտեմբերի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Դշ. ԲՁ. Պահք — Գղ. 2.11-20: Մր. 13.14-23:) մեկնում է Տ. Փառեն քահանա Առաքելյանը: