Սեպտեմբերի 1


2019թ. սեպտեմբեր 1-ի օրվա խորհուրդը († Կիր. ԳԿ. Գ կիր. զկնի Վերափոխման: Տօն
գիւտի գօտւոյ Սրբուհւոյ Աստուածածնի —Ես. 9.8-19: Բ Կր. 1.1-11: Մր. 4.35-40:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:
 

Օգոստոսի 31


2019թ. oգոստոս 31-ի օրվա խորհուրդը (31 Շբ. ԳՁ. Սրբոց առաքելոցն Թովմայի, Յակովբայ եւ Շմաւոնի — Իմս. 9.13-10.3: Միք.7.18-20: Ա Կր. 12.28-13.3: Յհ. 20.24-31:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Օգոստոսի 30


2019թ. օգոստոսի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Ուր. ԲԿ. Պահք — Ա Կր. 16.12-24: Մր. 4.26-34:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Օգոստոսի 29


2019թ. օգոստոսի 29-ի օրվա խորհուրդը (29 Եշ. ԲՁ. Սրբոյն Երեմիայի մարգարէին — Երեմ.1.1-10: 38.1-13: Բ Պտ. 2.9-22: Մտ. 2.16-18:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Օգոստոսի 28


2019թ. օգոստոսի 28-ի օրվա խորհուրդը (28 Դշ. ԱԿ. Պահք — Ա Կր. 15.58-16.11: Մր. 4.10-20:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Օգոստոսի 27


2019թ. օգոստոսի 27-ի օրվա խորհուրդը (27 Գշ. ԱՁ. Սրբոցն Յովակիմայ եւ Աննայի ծնողաց Ս. Աստուածածնի եւ Կանանցն Իւղաբերից — Իմս. 9.9-10.2: Եսթ. 10.4-9: Յդթ. 15.8-16.4:Եփս. 1.3-12: Մտ. 1.17-21:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը: 

Օգոստոսի 26


2019թ. օգոստոսի 26-ի օրվա խորհուրդը (26 Բշ. ԴԿ. Թ օր Վերափոխման — Երգ. 6.3-8:Մղք. 3.1-2: Գղ. 3.24-29: Ղկ. 2.1-7:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հուլիսի 14


2019թ. հուլիսի 14-ի օրվա խորհուրդը (Կիր. ԳՁ. Ե կիր. զկնի Հոգեգալստեան: Տօն գիւտի տփոյ Սրբուհւոյ Աստուածածնի — Ես.2.5-11: Հռ. 8.31-10.4: Մտ. 13.24-30:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:
 

Հուլիսի 13


2019թ. հուլիսի 13-ի օրվա խորհուրդը (ԲԿ. Սրբոցն Տրդատայ թագաւորին մերոյ, Աշխէնի տիկնոջն եւ Խոսրովիդխտոյն — Իմս.6.2-10: Ես. 45.1-3: Ա Տիմ. 2.1-7: Ղկ. 11.14-23:) մեկնում է  Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հուլիսի 12


2019թ. hուլիսի 12-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԲՁ. Պահք — Հռ. 9.17-27: Մտ. 13.16-23:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հուլիսի 11


2019թ. հուլիսի 11-ի օրվա խորհուրդը (ԱԿ. Սրբոց թարգմանչաց հարցն մերոյ Սահակայ եւ Մեսրովբայ — Իմս. 8.7-10: Ես.61.6-9: Ա Կր. 12.4-11: Ղկ. 12.32-40:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:

Հուլիսի 10


2019թ. հուլիսի 10-ի օրվա խորհուրդը (ԱՁ. Պահք — Հռ. 9.1-16: Մտ. 13.1-8:28) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը: