Օգոստոսի 4


2019թ. օգոստոսի 4-ի օրվա խորհուրդը (4 † Կիր. ԱԿ. Բ կիր. զկնի Վարդավառի — Ես.
3.16-4.1: Ա Կր. 1.25-30: Մտ. 18.10-14:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը: 
 

Օգոստոսի 3


2019թ. օգոստոսի 3-ի օրվա խորհուրդը (3 † Շբ. ԱՁ. Սրբոցն Թադէոսի առաքելոյն մերոյ եւ Սանդխտոյ կուսին — Իմս. 1.1-7: Երեմ. 16.16-21: Ա Կր. 12.28-13.10: Ղկ. 9.1-6:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 2


2019թ. օգոստոսի 2-ի օրվա խորհուրդը (2 Ուր. ԴԿ. Պահք — Ա Կր. 1.10-18: Մտ. 18.2-9:)  մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Օգոստոսի 1


2019թ. օգոստոսի 1-ի օրվա խորհուրդը (1 Եշ. ԴՁ. Սրբոյն Եսայեայ մարգարէին — Ես.
6.1-10: Եբր. 11.32-40: Ղկ. 4.14-22:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:
 

Հուլիսի 31


2019թ. հուլիսի 31-ի օրվա խորհուրդը (31 Դշ. ԳԿ. Պահք — Ա Կր. 1.1-9: Մտ. 17.21-18.4:) մեկնում է Առնակ քահանա  Հարությունյանը: 

Հուլիսի 30


2019թ. հուլիսի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Գշ. ԳՁ. Գ օր Վարդավառի — Ելք. 19.16-20: Գ
Թգ. 19.11-16: Եբր. 12.18-27: Ղկ. 9.27-36:) մեկնում է  Առնակ  քահանա Հարությունյանը:
 

Հուլիսի 7


2019թ. հուլիսի 7-ի օրվա խորհուրդը (Կիր. ԳԿ. Դ կիր. զկնի Հոգեգալստեան — Ես.
1.21-31: Հռ. 7.25-8.11: Մտ. 12.38-45:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:
 

Հուլիսի 6


2019թ. հուլիսի 6-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԲԿ. Պահք — Հռ. 7.12-25: Մտ. 12.15-21:) մեկնում է  Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հուլիսի 5


2019թ. հուլիսի 5-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԲԿ. Պահք — Հռ. 7.12-25: Մտ. 12.15-21:) մեկնում է  Առնակ քահանա Հարությունյանը:
 

Հուլիսի 4


2019թ. հուլիսի 4-ի օրվա խորհուրդը (Եշ. ԲՁ. Պահք: Սրբոցն Թէոդիտոնի Գաղատացւոյն, Թալիլեայ բժշկին եւ եօթն կուսանացն, որք յԱնկիւրիա կատարեցան — Իմս.
6.11-21: Բ Կր. 6.1-10: Յհ. 16.1-4:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:
 

Հուլիսի 3


2019թ. հուլիսի 3-ի օրվա խորհուրդը (Դշ. ԱԿ. Պահք — Հռ. 7.1-11: Մտ. 12.9-15:) մեկնում է  Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հուլիսի 1


2019թ. հուլիսի 1-ի օրվա խորհուրդը (16 † Կիր. ԱՁ. Ա կիր. զկնի Հոգեգալստեան: Սկիզբն Յարութեան Կիւրակէից: Յիշատակ Ե ղիայի մարգարէին — Գ Թգ. 18.29-46: Դ Թգ.
2.1-15: Յակ. 5.16-20: Ղկ. 4.25-30:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը: