Դեկտեմբերի 15


2019թ. դեկտեմբերի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 † Կիր. ԴՁ. Դ կիր. Յիսնակի — Ես. 38.1-8: Եբր.1.1-14: Ղկ. 17.1-10:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Դեկտեմբերի 14


2019թ. դեկտեմբերի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Շբ. ԳԿ. Սրբոցն Յակովբայ Մծբնայ հայրապետին, Մարուգէի ճգնաւորին եւ Մելիտոսի եպիսկոպոսին — Իմս. 7.12-20: Ես. 44.1-5: Եբր.13.17-21: Յհ. 9.39-10.10:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Դեկտեմբերի 13


2019թ. դեկտեմբերի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Ուր. ԳՁ. Պահք — Բ Թս. 3.1-18: Ղկ. 15.1-7:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Դեկտեմբերի 12


2019թ. դեկտեմբերի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Եշ. ԲԿ. Պահք: Սրբոցն Եւստրատիոսի, Օգսենտիոսի, Եւգինէոսի, Ովրեստէսի եւ Մարդարիոսի — Առ. 1.2-9: Նւ. 2.1-6: Հռ. 5.1-5: Մտ.5.1-12:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Դեկտեմբերի 11


2019թ. դեկտեմբերի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Դշ. ԲՁ. Պահք — Բ Թս. 2.1-16: Ղկ. 14.25-27:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Դեկտեմբերի 10


2019թ. դեկտեմբերի 10-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Դեկտեմբերի 9


2019թ. դեկտեմբերի 9-ի օրվա խորհուրդը († Բշ. ԱՁ. Պահք: Յղութիւն Ս. Աստուածածնիյ Աննայէ — Երգ. 6.3-8: Մղք. 3.1-2: Գղ. 3.24-29: Ղկ. 1.39-56:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հոկտեմբերի 31


2019թ. հոկտեմբերի 31-ի օրվա խորհուրդը (31 Եշ. ԱԿ. Սրբոյն Յովհաննու Ոսկեբերան Հայրապետին — Ես. 49.1-6: Գրծ. 20.25-38: Յհ.15.17-25:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 3


2019թ. նոյեմբերի 3-ի օրվա խորհուրդը (3 † Կիր. ԳՁ. Ը կիր. զկնի Ս. Խաչի — Ես. 22.15-24: Եփս. 1.1-14: Ղկ. 8.17-21:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:
 

Նոյեմբերի 2


2019թ. նոյեմբերի 2-ի օրվա խորհուրդը (2 † Շբ. ԲԿ. Տօն ամենայն սրբոց՝ հնոց եւ նորոց, յայ տից եւ անյայտից — Իմս. 3.1-8: Ես.33.5-8: Եբր. 11.32-12.2: Ղկ. 12.4-9:) մեկնում է Տ. Առնակ  քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 1


2019թ. նոյեմբերի 1-ի օրվա խորհուրդը (1 Ուր. ԲՁ. Պահք — Գղ. 6.1-13: Ղկ. 8.4-16:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 30


2019թ. հոկտեմբերի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Դշ. ԱՁ. Պահք — Գղ. 5.16-26: Ղկ. 7.36-48:)  մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: