Հոկտեմբերի 13


2019թ. հոկտեմբերի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 † Կիր. ԴԿ. Ե կիր. զկնի Ս. Խա չի — Ես. 19.1-11: Գղ. 2.1-10: Մր. 12.35-44:)  մեկնում է Տեր Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 12


2019թ. հոկտեմբերի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Շբ. ԴՁ. Սրբոց թարգմանչաց վարդապետացն մերոց՝ Մեսրովբայ, Եղիշէի, Մովսիսի Քերթողին, Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփային, Գրիգորի Նարեկացւոյն եւ Ներսիսի Կլայեցւոյն — Իմս.8.7-10: Ամս. 5.10-14: Ա Կր. 12.5-11: Մտ. 7.6-12:)  մեկնում է Տեր Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 11


2019թ. հոկտեմբերի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Ուր. ԳԿ. Պահք — Գղ. 1.11-24: Մր. 12.18-34:)  մեկնում է Տեր Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 10


2019թ. հոկտեմբերի 10-ի օրվա խորհուրդը (10 Եշ. ԳՁ. Սրբոցն Պանդա լէոնի բժշկին, Երմողեայ քահանային եւ Եւպրաքսեայ կուսին —Առ. 4.20-27: Երեմ. 15.19-20: Ա Կր. 12.1-7: Մտ.9.35-10.1:) մեկնում է  Տեր Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 9


2019թ. հոկտեմբերի 9-ի օրվա խորհուրդը (9 Դշ. ԲԿ. Պահք — Գղ. 1.1-10: Մր. 12.1-12:)  մեկնում է Տեր Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 8


2019թ. հոկտեմբերի 8-ի օրվա խորհուրդը (8 Գշ. ԲՁ. Սրբոց կուսանացն Թեկղի, Վառվառեայ եւ Պեղիգեայ — Երգ. 8.14: Ես. 61.9-11: ԱՊտ. 5.8-11: Ղկ. 12.32-40:) մեկնում է Տեր Առնակ  քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 7


2019թ. հոկտեմբերի 7-ի օրվա խորհուրդը (7 Բշ. ԱԿ. Սրբոցն Փոկասու հայրապետին եւ
Երանոսի հետեւողին առաքելոցն — Առ. 27.1-6: Ես. 43.16-21: Բ Կր. 11.21-29: Մր. 6.45-56:)  մեկնում է Տեր Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 29


2019թ. սեպտեմբեր 29-ի օրվա խորհուրդը (29 † Կիր. ԱԿ. Գ կիր. զկնի Ս. Խաչին: Տօն Է Վարագայ Սրբոյ Խաչի — Առ. 3.18-26: Ես. 65.22-25: Գղ. 6.14-18: Մտ. 24.30-36:) մեկնում է  Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 28


2019թ. սեպտեմբեր 28-ի օրվա խորհուրդը (Շբ. ԱՁ. Սրբոցն Գէորգայզօրաւարին, Ա դոկտոսի եւ Ռոմանոսի երգեցողին — Իմս. 8.19-9.5: Ես. 42.1-8: Բ Կր. 1.3-7: Ղկ. 12.2-9:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: 

Սեպտեմբերի 27


2019թ. սեպտեմբեր 27-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԴԿ. Պահք — Բ Կր. 11.30-12.9: Մր. 10.28-
33:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: 
 

Սեպտեմբերի 26


2019թ. սեպտեմբեր 26-ի օրվա խորհուրդը (26 Եշ. ԴՁ. Պահք: Սրբոց հայրապետացն Բարաղամու, Անթիմոսի եւ Երանոսի — Իմս.10.9-12: Մղք. 2.5-7: Ա Պտ. 5.1-7: Յհ. 10.11-16: Կոմիտաս վարդապետի ծննդեան 150-ամեակը) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: 
 

Սեպտեմբերի 25


2019թ. սեպտեմբերի 25-ի օրվա խորհուրդը (25 Դշ. ԳԿ. Պահք — Բ Կր. 11.10-23: Մր. 10.17-23:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: