Ապրիլի 21


2019թ. ապրիլի 21-ի օրվա խորհուրդը (Կիր. ԱՁ. Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ
ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ (ԶԱՏԻԿ) — Գրծ. 1.15-26: Մր. 16.2-8:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 
 

 

Ապրիլի 20


2019թ. ապրիլի 20-ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Ուր. ԴՁ. Պահք: Յի շատակ չարչարանաց եւ խաչելութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի — Յհ. 13.16-18.1: Ղկ. 22.1-65: Մր.14.27-72: Մտ. 26.31-56: Մտ. 26.57-75: Յհ. 18.2-27: Յհ. 18.28-19.16: Կարգ Թաղման— Երեմ. 11.18-12.8: Ես. 52.13-53.12: Իմս. 2.1-22: Զք. 12.8-14: Ա Պտ. 3.17-20: Մտ. 27.57-61:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Ապրիլի 19


2019թ. ապրիլի 19-ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Ուր. ԴՁ. Պահք: Յիշատակ չարչարանաց եւ խաչելութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի — Յհ. 13.16-18.1: Ղկ. 22.1-65: Մր.14.27-72: Մտ. 26.31-56: Մտ. 26.57-75: Յհ. 18.2-27: Յհ. 18.28-19.16: Կարգ Թաղման— Երեմ. 11.18-12.8: Ես. 52.13-53.12: Իմս. 2.1- 22: Զք. 12.8-14: Ա Պտ. 3.17-20: Մտ. 27.57-61:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Ապրիլի 18


2019թ. ապրիլի 18 -ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Եշ. ԳԿ. Պահք: Յիշատակ վերջին
ընթրեաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի —Յհ. 12.27-43: Ես. 60.20-22: Եզկ. 36.24-31: Եբր. 10.19-31: Ղկ. 7.36-50: Ծն. 22.1-18: Ես. 61.1-7:Գրծ. 1.15-26: Մր. 14.1-26: Ա Կր. 11.23-32: Մտ.
26.17-30: Կարգ Ոտնլուա յի— Ելք. 30.17-21: Գ Թգ. 7.38-40: Բ Մն. 4.2-6: Ես. 44.2-6: Ա Կր. 10.1-4: Ա Յհ. 4.7-21: Յհ. 13.1-11: Յհ. 13.12-15:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 

Ապրիլի 17


2019թ. ապրիլի 17-ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Դշ.ԳՁ. Պահք — Մր. 14.1-11: Ծն. 18.1-
19.30: Առ. 1.10-19: Զք. 11.11-14: Մտ. 26.3-16:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 

Ապրիլի 16


2019թ. ապրիլի 16-ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Գշ.ԲԿ. Պահք: Յիշատակ տասն կուսանացն — Մր. 12.13-44: Ծն. 6.9-9.17: Առ. 9.1-10.6: Ես. 40.9-17: Մտ. 24.1-26.2:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Ապրիլի 15


2019թ. ապրիլի 15-ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Բշ. ԲՁ. Պահք — Մտ. 21.18-22.14: Ծն.
1.1-3.24: Առ. 1.1-9: Ես. 40.1-8: Մտ. 20.17-28:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 

Զանազան բժշկումներ (Մարկ. 1.29-39, Մատթ. 8.14-17, Ղուկ. 4.38-45)


Ինչպե՞ս էր Հիսուս տարբեր քաղաքներում զանազան բժշկումներ անում, ինչպե՞ս էին դրանց վերաբերվում մարդիկ, ինչո՞ւ որոշ ժամանակ անց Հիսուս միայնության կարիք զգաց: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Հովհաննես Մկրտչի քարոզչությունը (Մարկոս 1.1-8, Մատթ. 3.1-12, Ղուկ. 3.1-18)


Երեք ավետարանիչներն էլ՝ Մարկոսը, Ղուկասը, Մատթեոսը, անդրադարձել են Հովհաննես Մկրտչի քարոզչությանը: Ո՞վ էր Հովհաննես Մկրտիչը, ինչպե՞ս էր ապրում և գործում, ի՞նչ պատգամ էր տալիս: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը: 

Դիվահարի բժշկումը (Մարկ. 1.21-28, Ղուկ. 4.31-37)


Կափառնայում քաղաքում Քրիստոս բոլորի աչքի առջև բժշկեց մի դիվահարի: Ինչու էին, սակայն, մարդիկ զարմացել նրա բժշկության վրա, ինչպես Հիսուս ստիպեց դևին դուրս գալ: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Ձկնորսներից՝ առաքյալներ (Մատթ. 4.18-25, Մարկ. 1.16-20, Ղուկ. 5.1-11)


Ինչպե՞ս Քրիստոս ընտրեց առաքյալներին, ովքե՞ր էին նրանք, ինչո՞ւ թողնելով ամեն բան՝ գնացին Տիրոջ ետևից.: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Քարոզչություն Գալիլիայում (Մատթ. 4.12-17, Մարկ. 1.14-15, Ղուկ. 4.14-15)


Ինչո՞ւ Քրիստոս քարոզության համար Նազարեթից Գալիլիա՝ Կափառնայում քաղաք գնաց, ինչպե՞ս մարդիկ ընդունեցին Նրան։ 
Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը։