Q2olsQZTB_g

2019թ. ապրիլի 18 -ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Եշ. ԳԿ. Պահք: Յիշատակ վերջին
ընթրեաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի —Յհ. 12.27-43: Ես. 60.20-22: Եզկ. 36.24-31: Եբր. 10.19-31: Ղկ. 7.36-50: Ծն. 22.1-18: Ես. 61.1-7:Գրծ. 1.15-26: Մր. 14.1-26: Ա Կր. 11.23-32: Մտ.
26.17-30: Կարգ Ոտնլուա յի— Ելք. 30.17-21: Գ Թգ. 7.38-40: Բ Մն. 4.2-6: Ես. 44.2-6: Ա Կր. 10.1-4: Ա Յհ. 4.7-21: Յհ. 13.1-11: Յհ. 13.12-15:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 
2019-04-18T08:05:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ