Սեպտեմբերի 15


2019թ. սեպտեմբերի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 † Կիր. ԲԿ. ԽԱՉՎԵՐԱՑ — Ես. 49.13-23: Գղ.6.14-18: Յհ. 3.13-21:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Սեպտեմբերի 14


2019թ. սեպտեմբերի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Շբ. ԲՁ. Տօն Սրբոյ Եկեղեցւոյ ի նաւակատիս Սրբոյ Խաչին — Առ. 3.9-17: Ես. 66.12-16: Ա Տիմ. 3.14-16: Յհ. 10.22-42:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Սեպտեմբերի 13


2019թ. սեպտեմբերի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Ուր. ԱԿ. Ե օր Ս. Խաչի պահոց — Բ Կր. 10.7-17: Մր. 9.37-49:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Սեպտեմբերի 12


2019թ. Սեպտեմբերի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Եշ. ԱՁ. Դ օր Ս. Խաչի պահոց — Բ Կր. 9.10-10.6: Մր. 9.13-26:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Սեպտեմբերի 11


2019թ. սեպտեմբերի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Դշ. ԴԿ. Գ օր Ս. Խաչի պահոց — Բ Կր. 9.1-9: Մր. 8.22-26:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 

Սեպտեմբերի 10


2019թ. սեպտեմբերի 10-ի օրվա խորհուրդը (10 Գշ. ԴՁ. Բ օր Խաչի պահոց- Բ Կր. 8.16-24: Մր. 8.10-21:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Ապրիլի 21


2019թ. ապրիլի 21-ի օրվա խորհուրդը (Կիր. ԱՁ. Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ
ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ (ԶԱՏԻԿ) — Գրծ. 1.15-26: Մր. 16.2-8:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 
 

 

Ապրիլի 20


2019թ. ապրիլի 20-ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Ուր. ԴՁ. Պահք: Յի շատակ չարչարանաց եւ խաչելութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի — Յհ. 13.16-18.1: Ղկ. 22.1-65: Մր.14.27-72: Մտ. 26.31-56: Մտ. 26.57-75: Յհ. 18.2-27: Յհ. 18.28-19.16: Կարգ Թաղման— Երեմ. 11.18-12.8: Ես. 52.13-53.12: Իմս. 2.1-22: Զք. 12.8-14: Ա Պտ. 3.17-20: Մտ. 27.57-61:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Ապրիլի 19


2019թ. ապրիլի 19-ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Ուր. ԴՁ. Պահք: Յիշատակ չարչարանաց եւ խաչելութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի — Յհ. 13.16-18.1: Ղկ. 22.1-65: Մր.14.27-72: Մտ. 26.31-56: Մտ. 26.57-75: Յհ. 18.2-27: Յհ. 18.28-19.16: Կարգ Թաղման— Երեմ. 11.18-12.8: Ես. 52.13-53.12: Իմս. 2.1- 22: Զք. 12.8-14: Ա Պտ. 3.17-20: Մտ. 27.57-61:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

Ապրիլի 18


2019թ. ապրիլի 18 -ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Եշ. ԳԿ. Պահք: Յիշատակ վերջին
ընթրեաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի —Յհ. 12.27-43: Ես. 60.20-22: Եզկ. 36.24-31: Եբր. 10.19-31: Ղկ. 7.36-50: Ծն. 22.1-18: Ես. 61.1-7:Գրծ. 1.15-26: Մր. 14.1-26: Ա Կր. 11.23-32: Մտ.
26.17-30: Կարգ Ոտնլուա յի— Ելք. 30.17-21: Գ Թգ. 7.38-40: Բ Մն. 4.2-6: Ես. 44.2-6: Ա Կր. 10.1-4: Ա Յհ. 4.7-21: Յհ. 13.1-11: Յհ. 13.12-15:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 

Ապրիլի 17


2019թ. ապրիլի 17-ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Դշ.ԳՁ. Պահք — Մր. 14.1-11: Ծն. 18.1-
19.30: Առ. 1.10-19: Զք. 11.11-14: Մտ. 26.3-16:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:
 

Ապրիլի 16


2019թ. ապրիլի 16-ի օրվա խորհուրդը (Աւագ Գշ.ԲԿ. Պահք: Յիշատակ տասն կուսանացն — Մր. 12.13-44: Ծն. 6.9-9.17: Առ. 9.1-10.6: Ես. 40.9-17: Մտ. 24.1-26.2:) մեկնում է Մարկոս քահանա Մանգասարյանը: