Օգոստոսի 1


2021թ. օգոստոսի 1-ի օրվա խորհուրդը (1 † Կիր. ԴԿ. Դ. կիր. զկնի Վարդավառի: Ես. 58.13-59.7: Ա. Տիմ. 4.12-5.10: Յովհ. 3.13-21:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հուլիսի 31


2021թ. հուլիսի 31-ի օրվա խորհուրդը (31 Շբ. ԴՁ. Սրբոյն Գրիգորի Աստուածաբանին: Առակ. 8.33-36: Ովս. 10.12: Ամս. 5.10-14: Գործ. 20.25-32: Յովհ. 10.11-16:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հուլիսի 30


2021թ. հուլիսի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Ուր. ԳԿ. Պահք: Ա. Կորնթ. 11.1-16: Մարկ. 1.35- 45:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հուլիսի 29


2021թ. հուլիսի 29-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հուլիսի 28


2021թ. հուլիսի 28-ի օրվա խորհուրդը (28 Դշ. ԲԿ. Պահք: Ա. Կորնթ. 7.25-35: Մատթ. 19.13-26:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հուլիսի 27


2021թ. հուլիսի 27-ի օրվա խորհուրդը (27 Գշ. ԲՁ. Սրբոց երկոտասան մարգարէիցն՝ Ովսեայ, Ամովսայ, Միքիայ, Յովելայ, Աբդիու, Նաւումայ, Ամբակումայ, Յովնանու, Սոփոնեայ, Անգեայ, Զաքարեայ եւ Մաղաքեայ: Ովս. 10.11-12: Ամս. 5.10-14: Մք. 7.7-9: Յովէլ 2.12-13: Աբդ. 1.20-21: Հն. 4.2: Նվ. 1.7-9: Ամբ. 1.1-3: Սփ. 1.7-8: Անգ. 2.7-10: Զաք. 7.9-13: Մաղաք. 1.4-6: Հռոմ. 11.2-5: Ղուկ. 13.31-35:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հուլիսի 26


2021թ. հուլիսի 26-ի օրվա խորհուրդը (26 Բշ. ԱԿ. Սրբոց Մակաբայեցւոցն՝ Եղիազարու քահանային, Շամունեայ եւ եօթն որդւոց նորին: Առակ. 29.2-7: Բ. Մկ. 6.18-7.42: Եբր. 11.32- 40: Մատթ. 5.17-20:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հուլիսի 25


2021թ. հուլիսի 25-ի օրվա խորհուրդը (25 † Կիր. ԱՁ. Գ. կիր. զկնի Վարդավառի: Ես. 5.1-10: Ա. Կորնթ. 6.18-7.11: Մատթ. 19.3-12:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հուլիսի 24


2021թ. հուլիսի 24-ի օրվա խորհուրդը (24 Շբ. ԴԿ. Սրբոց որդւոց եւ թոռանց Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին մերոյ՝ Արիստակիսի, Վրթանիսի, Յուսկանն, Գրիգորիսի եւ Դանիէլի: Երեմ. 17.7-8: Ես. 61.3-7: Բ. Տիմ. 1.6-14: Ղուկ. 11.29-32:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հուլիսի 23


2021թ. հուլիսի 23-ի օրվա խորհուրդը (23 Ուր. ԴՁ. Պահք: Ա. Կորնթ. 5.9-6.10: Մատթ.18.23- 35:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հուլիսի 22


2021թ. հուլիսի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 Եշ. ԳԿ. Սրբոց նախահարցն՝ Ադամայ, Աբէլի, Սեթայ, Ենովսայ, Ենովքայ, Նոյի, Մելքիսեդեկի, Աբրահամու, Իսահակայ, Յակովբայ, Յովսեփայ, Մովսիսի, Ահարօնի, Եղիազարու, Յեսուայ, Սամուէլի, Սամփսոնի, Յեփթայեայ, Բարակայ, Գեդէօնի եւ այլոց սրբոց նախահարցն: Ծննդ. 4.1-50.26: Թւ. 20.23-30: Բ. Օր. 34.5-12: Յս. 24.29-33: Ա. Թագ. 15.34-16.13: Եբր. 11.1-31: Ղուկ. 20.34-40:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հուլիսի 21


2021թ. հուլիսի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 Դշ. ԳՁ. Պահք: Ա. Կորնթ. 2.12-3.10: Մատթ. 18.15-22:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։