Հոկտեմբերի 10


2022թ. հոկտեմբերի 10-ի օրվա խորհուրդը (10 Բշ. ԱՁ. Գիւտ նշխարաց Սրբոյն Գրիգորիսի Աղուանից կաթողիկոսին, եւ սրբոց հարցն՝ Թաթլոյ, Վարոսի, Թումասու, Անտօնի, Կրօնիդեայ եւ եօթն խոտաճարակացն, որք յԻննակնեայ վանսն կատարեցան: Երեմ. 33.14-22: Ես. 18.7: Եբր. 10.32-36: Ղուկ. 10.21-24:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 9


2022թ. հոկտեմբերի 9-ի օրվա խորհուրդը (9 † Կիր. ԴԿ. Ե կիր. զկնի Ս. Խաչի: Ես. 19.1-11: Գաղ. 2.1-10: Մարկ. 12.35-44:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 8


2022թ. հոկտեմբերի 8-ի օրվա խորհուրդը (8 Շբ. ԴՁ. Սրբոց թարգմանչաց վարդապետացն մերոց՝ Մեսրովբայ, Եղիշէի, Մովսիսի Քերթողին, Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփային, Գրիգորի Նարեկացւոյն եւ Ներսիսի Կլայեցւոյն: Իմաստ. 8.7-10: Ամոս. 5.10-14: Ա Կորնթ. 12.5-11: Մատթ. 7.6-12:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 7


2022թ. հոկտեմբերի 7-ի օրվա խորհուրդը (7 Ուր. ԳԿ. Պահք: Գաղ. 1.11-24: Մարկ. 12.18-34:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 6


2022թ. հոկտեմբերի 6-ի օրվա խորհուրդը (6 Եշ. ԳՁ. Սրբոցն Պանդալէոնի բժշկին, Երմողեայ քահանային եւ Եւպրաքսեայ կուսին: Առ. 4.20-27: Երեմ. 15.19-20: Ա Կորնթ. 12.1-7: Մատթ. 9.35-10.1:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 5


2022թ. հոկտեմբերի 5-ի օրվա խորհուրդը (5 Դշ. ԲԿ. Պահք: Գաղ. 1.1-10: Մարկ. 12.1-12: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 4


2022թ. հոկտեմբերի 4-ի օրվա խորհուրդը (4 Գշ. ԲՁ. Սրբոց կուսանացն Թեկղի, Վառվառեայ եւ Պեղիգեայ: Երգ. 8.14: Ես. 61.9-11: Ա Պետր. 5.8-11: Ղուկ. 12.32-40:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 3


2022թ. հոկտեմբերի 3-ի օրվա խորհուրդը (3 Բշ. ԱԿ. Սրբոցն Փոկասու հայրապետին եւ Երանոսի հետեւողին առաքելոցն: Առ. 27.1-6: Ես. 43.16-21: Բ Կորնթ. 11.21-29: Մարկ. 6.45-56:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 2


2022թ. հոկտեմբերի 2-ի օրվա խորհուրդը (2 † Կիր. ԱՁ. Դ կիր. զկնի Ս. Խաչի: Ես. 17.7-14: Բ Կորնթ. 13.5-13: Մարկ. 11.27-33:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 1


2022թ. հոկտեմբերի 1-ի օրվա խորհուրդը (30 Ուր. ԴՁ. Պահք: Բ Կորնթ. 12.19-13.4: Մարկ. 11.15-25:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 30


2022թ. սեպտեմբերի 30-օրվա խորհուրդը (30 Ուր. ԴՁ. Պահք: Բ Կորնթ. 12.19-13.4: Մարկ. 11.15-25:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 29


2022թ. սեպտեմբերի 29-օրվա խորհուրդը ( 29 Եշ. ԳԿ. Սրբոց իշխանացն Սահակայ եւ Համազասպայ: Իմաստ. 6.11-21: Երեմ. 17.7-8: Հռոմ. 8.18-26: Յովհ. 16.1-4:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: