Նոյեմբերի 28


2020թ. նոյեմբերի 28-ի օրվա խորհուրդը (28 † Շբ. ԴՁ. Տօն սրբոց առաքելոցն եւ առաջին լուսաւորչացն մերոց Թադէոսի եւ Բարդուղիմէոսի: Իմաստ. 9.13-10.2: Երեմ. 16.16-19: Ա Կորնթ.12.26-13.10: Մատթ. 9.35-10.7:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 27


2020թ. նոյեմբերի 27-ի օրվա խորհուրդը (27 Ուր. ԳԿ. Պահք: Ա Թեսաղ. 2.17-19: Ղուկ. 12.49-59:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 26


2020թ. նոյեմբերի 26-ի օրվա խորհուրդը (26 Եշ. ԳՁ. Սրբոցն Կղեմայ հայրապետին եւ Բագարատայ Տոռոմենոյ եպիսկոպոսին: Առ. 8.33-36: Ես. 66.18-21: Փիլ. 4.1-7: Ղուկ. 9.1-6:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 25


2020թ. նոյեմբերի 25-ի օրվա խորհուրդը (25 Դշ. ԲԿ. Պահք: Ա Թեսաղ. 2.1-12: Ղուկ. 12.41-48:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 24


2020թ. նոյեմբերի 24-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 23


2020թ. նոյեմբերի 23-ի օրվա խորհուրդը (23 Բշ. ԱԿ. Սրբոց կուսանացն Յուլիանեայ եւ Վասիլուհւոյ: Երգ. 8.14-24: Օսէէ 14.6-8: Բ Կորնթ. 6.16-7.1: Ղուկ. 8.1-3:) մեկնում է Տ. Առնակ  քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 22


2020թ. նոյեմբերի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 † Կիր. ԱՁ. Ա կիր. Յիսնակի: Ես. 36.1-9: Ա Թեսաղ. 1.1-10: Ղուկ. 12.13-31:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 21


2020թ. նոյեմբերի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 † Շբ. ԴԿ. Ընծայումն Ս. Աստուածածնի երիցամացի Տաճարն: Երգ. 1.1-11: Առ. 11.30-12.4: Ես. 52.7-10: Զաք. 2.10-13: Մաղաք. 3.1-2: Բ Կորնթ. 6.16-7.1: Ղուկ. 1.39-56:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 20


2020թ. նոյեմբերի 20-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 19


2020թ. նոյեմբերի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 Եշ. ԳԿ. Դ օր Յիսնակացպահոց: Կող. 3.16-4.4: Ղուկ. 11.49-54:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 18


2020թ. նոյեմբերի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Դշ. ԳՁ. Գ օր Յիսնակաց պահոց: Կող. 1.24-2.7: Ղուկ. 11.33-42:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 17


2020թ. նոյեմբերի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 Գշ. ԲԿ. Բ օր Յիսնակաց պահոց: Կող. 1.12-23: Ղուկ. 11.27-32:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: