Դեկտեմբերի 3


2023թ. դեկտեմբերի 3-ի օրվա խորհուրդը († Կիր. ԴՁ. Բ կիր. Յիսնակի: Ես. 36.22- 37.11: Ա Թս. 4.1-11: Ղկ. 13.1-9:) մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը:

Դեկտեմբերի 2


2023թ. դեկտեմբերի 2-ի օրվա խորհուրդը († Շբ. ԳԿ. Տօն սրբոց առաքելոցն եւ առաջին լուսաւորչացն մերոց Թադէոսի եւ Բարդուղիմէոսի: Իմս. 9.13-10.2: Եր. 16.16- 19: Ա Կր. 12.26-13.10: Մտ. 9.35-10.7: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 1


2023թ. դեկտեմբերի 1-ի օրվա խորհուրդը (Ուր. ԳՁ. Պահք: Ա Թս. 2.17-19: Ղկ. 12.49- 59:) մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյան:

Նոյեմբերի 30


2023թ. նոյեմբերի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Եշ. ԲԿ. Սրբոցն Կղեմայ հայրապետին եւ Բագարատայ Տոռոմենոյ եպիսկոպոսին: Առ. 8.33-36: Ես. 66.18-21: Փպ. 4.1-7: Ղկ. 9.1-6:) մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը:

Նոյեմբերի 29


2023թ. նոյեմբերի 29-ի օրվա խորհուրդը (29 Դշ. ԲՁ. Պահք: Ա Թս. 2.1-12: Ղկ. 12.41-48:) մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը:

Նոյեմբերի 28


2023թ. նոյեմբերի 28-ի օրվա խորհուրդը (28 Գշ. ԱԿ. Սրբոցն Ղունկիանոսի քահանային, Տարագրոսի, Պրօպոսի, Անդրոնիկոսի, Ոնեսիմեայ եւ այլոց աշակերտացն սրբոյն Պօղոսի: Իմս. 9.9-12: Ես. 41.15-19: Բ Կր. 2.14-17: Ղկ. 6.13-20:) մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը:

Նոյեմբերի 27


2023թ. նոյեմբերի 27-ի օրվա խորհուրդը (27 Բշ. ԱՁ. Սրբոց կուսանացն Յուլիանեայ եւ Վասիլուհւոյ: Երգ. 8.14-24: Ովս. 14.6-8: Բ Կր. 6.16-7.1: Ղկ. 8.1-3: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 26


2023թ. նոյեմբերի 26-ի օրվա խորհուրդը (26 † Կիր. ԴԿ. Ա կիր. Յիսնակի: Ես. 36.1-9: Ա Թս. 1.1-10: Ղկ. 12.13-31:) մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը:

Նոյեմբերի 25


2023թ. նոյեմբերի 25-ի օրվա խորհուրդը (25 Շբ. ԴՁ. Սրբոցն Գրիգորի եւ Նիկողայոսի Սքանչելագործ հայրապետացն, եւ միւս Նիկողայոսի հայրապետին եւ Միւռոնայ եպիսկոպոսին: Իմս. 10.9-12: Մղք. 2.5-7: Ա Պտ. 5.1-7: Յհ. 10.11-16: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 24


2023թ. նոյեմբերի 24-ի օրվա խորհուրդը (24 Ուր. ԳԿ. Ե օր Յիսնակաց պահոց: Կղ. 4.5- 18: Ղկ. 12.1-12: ) մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը:

Նոյեմբերի 23


2023թ. նոյեմբերի 23-ի օրվա խորհուրդը (23 Եշ. ԳՁ. Դ օր Յիսնակաց պահոց: Կղ. 3.16- 4.4: Ղկ. 11.49-54: ) մեկնում է Մովսես քահանա Սահակյանը:

Նոյեմբերի 22


2023թ. նոյեմբերի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 Դշ. ԲԿ. Գ օր Յիսնակաց պահոց: Կղ. 1.24- 2.7: Ղկ. 11.33-42: ) մեկնում է Տիգրան քահանա Բադիրյանը: