Հունվարի 26


2020թ. հունվարի 26-ի օրվա խորհուրդը (26 † Կիր. ԱՁ. Բ կիր. զկնի Ս. Ծննդեան: Ես. 58.13-59.7: Ա Տիմ. 4.12-5.10: Յովհ. 3.13-21:) մեկնում է Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Հունվարի 25


2020թ. հունվարի 25-ի օրվա խորհուրդը (25 Շբ. ԴԿ. Սրբոց հայրապետացն Աթանասի եւ Կիւրղի: Առ. 11.2-11: Ես. 61.3-7: Եբր. 13.7-9: Յովհ.16.33-17.8:) մեկնում Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Հունվարի 24


2020թ. հունվարի 24-ի օրվա խորհուրդը (24 Ուր. ԴՁ. Պահք: Բ Տիմ. 2.3-14: Յովհ. 5.31-47:) մեկնում է Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Հունվարի 23


2020թ. հունվարի 23-ի օրվա խորհուրդը (23 Եշ. ԳԿ. Սրբոցն Վահանայ Գողթնացւոյն, Եւգինեայ կուսին եւ հօրն նորա Փիլիպպոսի եւ մօրն Կղօդիայ եւ երկուց եղբարցն Սերգեայ եւ Ապիտոնի եւ երկուց ներքինեացն: Առ. 7.1-7: Եզեկ.12.17-19: Հռոմ. 8.12-27: Ղուկ. 9.23-27:) մեկնում է Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Հունվարի 22


2020թ. հունվարի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 Դշ. ԳՁ. Պահք: Ա Տիմ. 5.17-6.5: Յովհ. 3.22-36:) մեկնում է Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Հունվարի 21


2020թ. հունվարի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 Գշ. ԲԿ. Սրբոցն Կիրակոսի եւ մօրն Յուղիտայի եւ սրբոց վկայիցն Գորդիոսի, Պօղիքտոսիեւ Գրիգորիսի: Առ. 14.1-6: Զաք. 8.4-5: Ես. 60.8-9:Եբր. 2.14-18: Ղուկ. 9.44-48:) մեկնում Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Հունվարի 20


2020թ. հունվարի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 Բշ. ԲՁ. Սրբոցն Թէոդոսի թագաւորին եւ մանկանցն Եփեսոսի: Իմաստ. 6.2-10: Ես. 45.1-2: Ա Տիմ. 2.1-7: Ղուկ. 7.1-10:)մեկնում է․ Տ․Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Դեկտեմբերի 22


2019թ. դեկտեմբերի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 † Կիր. ԳԿ. Ե կիր. Յիսնակի — Ես. 40.18-31:Եբր. 4.16-5.10: Ղկ. 18.9-14:) մեկնում է Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Դեկտեմբերի 21


2019թ. դեկտեմբերի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 Շբ. ԳՁ. Սրբոյն Աբգարու նախավկայ եւ ի Քրիստոս անդրանիկ հաւատացեալ թագաւորին մերոյ — Իմս. 6.2-10: Ես. 45.1-3: Ա Տիմ.2.1-7: Ղկ. 7.1-10:) մեկնում է Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Դեկտեմբերի 20


2019թ. դեկտեմբերի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 Ուր. ԲԿ. Պահք — Եբր. 3.12-4.10: Ղկ. 18.1-8:) մեկնում է Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Դեկտեմբերի 19


2019թ. դեկտեմբերի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 Եշ. ԲՁ. Սրբոց կուսանացն Ինդոսի եւ Դոմնայի, Գղերիկոսի քահանային եւ երկուց բիւրոցն, որք այրեցան յԵկեղեցին Նիկոմիդացւոց — Իմս. 3.1-8: Երեմ. 30.18-22: Ա Պտ. 4.12-19: Յհ. 15.17-25:) մեկնում է Տ․Փառեն քահանա Առաքելյանը։

Դեկտեմբերի 18


2019թ. դեկտեմբերի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Դշ. ԱԿ. Պահք — Եբր. 2.1-10: Ղկ. 17.11-19:) մեկնում է Տ․ Փառեն քահանա Առաքելյանը։