Text-books and Modern Education


When talking about the problems of education system, often the quality of school text-books is raised as an issue of concern, Who and how are these text-books created, what are the undelying criteria, how compliant these criteria are to the modern education criteria, who is in charge of overseeing the contextual and publishing quality? Is it ever possible to create a text-book that will satisfy both teachers, pupils, parents and education experts? Hayk Hambardzumyan spoke about these issues with Sokrat Mkrtchyan – General Director Zangak Publishing House.

“Gretert” is 10 years old


Youth literary periodical “Gretert” marked 10th years of its establishment. 

Paruyr Sevak: The Century and the Poet


The compositions of Paruyr Sevak are shaped within the national and universal, literary and scientific double-swingness. He takes his origin from his own age, yet strives to be and do more than that; he argues against the time and order while raising issues of concern for the man of the age. The video “Paruyr Sevak: the Century and the Poet” impinge upon key points of the life and work of Paruyr Sevak and present his poetry in the context of the overall century. 
 

 

Գրիգոր Զոհրապ


Իրավաբան, գրող, հասարակական-քաղաքական գործիչ: Նորավեպի արքա», Նորավեպի իշխան», արևմտահայ մտավորակա¬նության եղեռնազարկ սերնդի փայլուն ներկայացուցիչ: Նա կարողացավ փաստաբանից հասնել մինչև խորհրդա¬րանի անդամի պատվավոր պաշտոնին, բայց չկարողացավ փրկվել արևմտահա¬յությանը վիճակված մեծ աղետից՝ Հայոց ցեղասպանությունից:  Մահից օրեր առաջ` 1915 թ. հուլիսի 2-ին, կնոջը` Կլարային ուղղված վերջին նամակում գրում է. Եթե ողջ չմնամ, երեխաներիս իմ վերջին պատգամն ու կտակն է միշտ միմյանց սիրել, քեզ հարգել և չնեղացնել… Նաև ինձ չմոռանան… Եթե մահանամ, ունեցվածքիցս 2000 լիրա բարեգործությանը հատկացրեք»:

Հավերժի ճամփորդը. մաս 1-ին


Հաղորդումը պատմում է Հովհաննես Թումանյանի(1869-1923թ.թ.) կյանքի ու ստեղծագործության մասին: Ծնվելով Լոռվա Դսեղ գյուղում Թումանյանը երիտասարդ հասակում հայտնվում է Թիֆլիսում ու ընկնում հասարակական, քաղաքական, մշակութային կյանքի հորձանուտը: Հայտնի բանաստեղծը նաև ակտիվ հասարակական գործիչ էր, ինչի պատճառով ձերբակալվել է, մեղադրվել ու արդարացվել: Հասարակական գործունեություն ըհաճախ խանգարել է նրա անսպառ ստեղծագործական ներուժի իրացմանը: Ապրելով բավական կարճ` Հովհ. Թումանյանն իր բազմաժանր ստեղծագործությամբ, հոդվածներով, հասարակական-մշակութային գործունեությամբ դարձավ հայ ժողովրդի կենսական ճանապարհի ուղեկիցն ու մեր գրականության հիմնասյուներից ու գագաթներից մեկը:

Հավերժի ճամփորդը. մաս 2-րդ


Հաղորդումը պատմում է Հովհաննես Թումանյանի(1869-1923թ.թ.) կյանքի ու ստեղծագործության մասին: Ծնվելով Լոռվա Դսեղ գյուղում Թումանյանը երիտասարդ հասակում հայտնվում է Թիֆլիսում ու ընկնում հասարակական, քաղաքական, մշակութային կյանքի հորձանուտը: Հայտնի բանաստեղծը նաև ակտիվ հասարակական գործիչ էր, ինչի պատճառով ձերբակալվել է, մեղադրվել ու արդարացվել: Հասարակական գործունեություն ըհաճախ խանգարել է նրա անսպառ ստեղծագործական ներուժի իրացմանը: Ապրելով բավական կարճ` Հովհ. Թումանյանն իր բազմաժանր ստեղծագործությամբ, հոդվածներով, հասարակական-մշակութային գործունեությամբ դարձավ հայ ժողովրդի կենսական ճանապարհի ուղեկիցն ու մեր գրականության հիմնասյուներից ու գագաթներից մեկը:

Alt

Trdat (Tiridates) the Architect


The video film presents the workings of Trdat the Architect, who erected the Mother Cathedral of Ani - the symbol of ascension and majesty of Bagratid Armenia, and also the stately monuments he created. The film refers to other compositions of Trdat – Argina Cathedral, Gagkashen Church, the gates of Ani serving as a symbol of state power, the specifics of their design and creation, the acrchitect’s innovations and peculiarities of his art.

Hrant Matevosyan: The Open Nerve of the World


The video tells us about one of the most outspoken phenomena of the XX century Armenian literature – the onset, development and establishment of the works of Hrant Matevosyan. The film presents his early creative period, the essay “Ahnidzor” and the following events. The video also addresses the specific traits of his post-independence life and art.

The Time of Shchors Davtyan


The program is about Shchors Davtyan, public-political figure of Soviet Armenia, literary critic. They reflect on the life path, scientific work of Shchors Davtyan, as well as on how he benefited to the restoration of churches and monuments.

Hamo Sahyan: From Cliffs to the Sky


How to live in this age of great cultural shiftings, politicial ups and downs, publicistic-propaganda, poetry of the XX century and keep with ones own essense, and even if gone astray, to come back, again, to the direction once chosen? This is the main mystery of Sahyan-the poet. The film “Hamo Sahyan: From Cliffs to the Sky” presents the junctures of his creations and key periods of life of the poet.

Deliverance from the Pit


Adoption of Christianity is one of the biggest turning points in the Armenian history. The video presents the story of conversion of Armenians according to the “Armenian History” by Agatangelos and medieval manuscripts. This film with psychological and philosophical meanings reflects the dramatic relationshiops between key historical figures Tiridates the Great, Gregory the Illuminator, Virgon Hripsime.

Alt

Noncanonical gospels. Part 1


Part one of the film series presents the story of origination of apocrypha, the principles and reasons for distinguishing between canonical and noncanonical books.