Jean Cocteau


In 1963 Jean Cocteau passed away. He found his ultimate rest in the arms of death to which he was heading in all his compositions. Years before that he wrote in the avandardists’ manifesto: “ One must be a living man and a posthumous artist”. It seems that he didn’t fail anyone in that… 
 

 

Price of Life


“The years of the World War I were hard. To survive the hardships, you need an open heart. In Hamburg, in a small Church, the hardest day of my life I had received as a gift… what was more important I had realized its price”. 
 

Dmitri Mendeleev


When asked the question what was his biggest invention, he said it was meeting the dawn from the kite. Outstanding chemist – this was how everyone knew him. Yet, for the sake of truth, it should be noted that only 10 percent of his overall works were devoted to chemistry. The life and fate of Dmitri Mendeleev on the screen of Shoghakat in the series Encyclopedia. 

Norman Wisdom


The most difficult thing in the life is to make laugh, and he did it brilliantly. Norman Wisdom – the most favorite clown of Chaplin. Life and creative path of Wisdom in the TV series “Known-Unknown Cinematography”. 

Tonino Guerra


“It would’ve been so much better if there were worlds where we could stop time and wait for lapsing spirits…” TV series “Known-Unknown Cinematography” features Tonino Guerra; his life and creative work. 

Orson Welles


“In the history of world cinematography, the humanity owes much to this man for choosing the profession of film-maker”, - notes Martin Scorses as he talks about Orson Welles. 
 

Known-Unknown Cinematography


“I am an occupant, I want to usurp people’s brains, ifatesnsert images and ideas in them, which can show the world and their lives in a more straight way. Every single man can change fates. This is our policy and creed.” 
Wim Wenders
 

 

Մացուո Բասյո


17-րդ դարի վերջին Ճապոնիայի ճամփաներով մի մարդ էր թափառում: Այս թափառաշրջիկը չուներ ոչ երիտասարդություն, ոչ առողջություն, ոչ հարստություն: Բայց ոչ մի կայսր իր ժամանակին չունեցավ նրա փառքն ու ճանաչումը: Հոկու կամ հայկու՝ այսպես էր կոչվելու այն պոեզիան, որ ստեղծեց նա: Ընդամենը երեք տողով մի պատմություն: 
Այս թափառաշրջիկ պոետը Մացուո Բասյոն էր:  

 

Andrei Tarkovsky


“To travel truly, there is only one way that leads to the inner world… Travel around the world can be only symboli. Wherever we are, we’ll be always looking for our souls”: Andrei Tarkovsky.

John Galsworthy


“Let’s agree – life is a huge wide adaptable thing! If we look fearlessly at the last station –the Secre, and at the same time feel the eternal movement of the soul, then we didn’t live in vain.
English classic John Galsworthy in the series of “Encyclopedia”.

 

Fyodor Khitruk


When creating films, it never occurred to him that they were meant specifically for children. However, he became a child, as he made them. 
Fyodor Khitruk in the TV series “Known- Unknown Cinematography”.  

 

Emir Kusturica


“There will always be people who’ll try to tack you on the floor. They’ll even stand in a que to do that. However, you need to get rid of them from time to time. Everyone should sense the delight of a flight”.
Emir Kusturica, acclaimed genious filmmaker of XXI century.