Սեպտեմբերի 14


2023թ. սեպտեմբերի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Եշ. ԴՁ. Դ օր Ս. Խաչի պահոց: Բ Կորնթ. 9.10-10.6: Մարկ. 9.13-26: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 13


2023թ. սեպտեմբերի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 Դշ. ԳԿ. Գ օր Ս. Խաչի պահոց: Բ Կր. 9.1-9: Մր. 8.22-26: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 12


2023թ. սեպտեմբերի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Գշ. ԳՁ. Բ օր Խաչի պահոց: Բ Կր. 8.16-24: Մր. 8.10-21: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 6


2023թ. սեպտեմբերի 6-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 11


2023թ. սեպտեմբերի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Բշ. ԲԿ. Ա օր Ս. Խաչի պահոց: Բ Կր. 8.1-15: Մր. 8.1-9: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 10


2023թ. սեպտեմբերի 10-ի օրվա խորհուրդը 10 † Կիր. ԲՁ. Ե կիր. զկնի Վերափոխման: Ես. 13.1-11: Բ Կր. 7.4-16: Մր. 7.31-37: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 9


2023թ. սեպտեմբերի 9-ի օրվա խորհուրդը (Շբ. ԱԿ. Նիկիոյ Սուրբ Ժողովոյն երեք հարիւր եւ ութուտասան Հայրապետացն (325 թ.): Եզկ. 44.23-24: Եբր. 12.1-7: Յհ. 14.25-31: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 8


2023թ. սեպտեմբերի 8-ի օրվա խորհուրդը († Ուր. ԱՁ. Տօն Ծննդեան Սրբուհւոյ Կուսին Մարիամու յԱննայէ: Առ. 31.29-31: Ես. 61.9: Գղ. 3.24-29: Մտ. 1.1-17: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 7


2023թ. սեպտեմբերի 7-ի օրվա խորհուրդը (Եշ. ԴԿ. Սրբոցն Աբրահամու եւ Խորենայ եւ անարծաթ բժշկացն՝ Կոզմայի եւ Դամիանոսի եւ Աստուածատրոյ վկային: Իմս. 5.16-18: Ողբ. 3.22-56: Բ Տմ. 3.10-15: Ղկ. 12.32-40: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 5


2023թ. սեպտեմբերի 5-ի օրվա խորհուրդը (Գշ. ԳԿ. Սրբոցն Անդրիանոսի եւ կնոջ նորա Անատօլայ, Թէոդորոսի եւ Ելեւթիւրոսի վկայիցն: Ողբ. 3.22-56: Հռ. 8.18-27: Յհ. 16.1-4: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 4


2023թ. սեպտեմբերի 4-ի օրվա խորհուրդը (Բշ. ԳՁ. Սրբոցն Անդրէի զօրավարին եւ բանակի նորին, Կալինիկոսի եւ Դոմետեայ վկայիցն: Առ. 4.10-27: Ես. 48.17-21: Բ Կր. 10.3-6: Մտ. 10.37-42:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 3


2023թ. սեպտեմբերի 3-ի օրվա խորհուրդը († Կիր. ԲԿ. Դ կիր. զկնի Վերափոխման: Ես. 10.12-19: Բ Կր. 2.12-3.3: Մր. 6.30-44: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: