Դեկտեմբերի 18


2023թ. դեկտեմբերի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 Բշ. ԳԿ. Սրբոց հայրապետացն Իգնատիոսի, Ադդէի եւ Մարութայի եպիսկոպոսին: Իմս. 5.1-8: Եր. 6.16-21: Ա Կր. 4.9-16: Մր. 9.32-36: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 16


2023թ. դեկտեմբերի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Շբ. ԲԿ. Սրբոցն Յակովբայ Մծբնայ հայրապետին, Մարուգէի ճգնաւորին եւ Մելիտոսի եպիսկոպոսին: Իմս. 7.12-20: Ես. 44.1-5: Եբր. 13.17-21: Յհ. 9.39-10.10: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 11


2023թ. դեկտեմբերի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Բշ. ԴՁ. Պահք: Սրբոցն Մինասայ, Երմոգինեայ, Գրաբոսի եւ կամաւոր աղքատացն՝ Յովհաննու եւ Աղէքսիանոսի: Առ. 15.33- 16.7: Ես. 18.7: Փպ. 1.27-2.4: Մտ. 10.37-42:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 9


2023թ. դեկտեմբերի 9-ի օրվա խորհուրդը († Շբ. ԳՁ. Յղութիւն Ս. Աստուածածնի յԱննայէ: Երգ. 6.3-8: Մղք. 3.1-2: Գղ. 3.24-29: Ղկ. 1.39-56: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյան:

Դեկտեմբերի 4


2023թ. դեկտեմբերի 4-ի օրվա խորհուրդը (Բշ. ԴԿ. Սրբոցն Գենարիոսի եպիսկոպոսին եւ Մերկերիոսի զինաւորին, Յակովկայ եւ Իրաւափառայ: Ես. 35.4-8: Բ Կր. 3.18-4.6: Ղկ. 21.12-19:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 2


2023թ. դեկտեմբերի 2-ի օրվա խորհուրդը († Շբ. ԳԿ. Տօն սրբոց առաքելոցն եւ առաջին լուսաւորչացն մերոց Թադէոսի եւ Բարդուղիմէոսի: Իմս. 9.13-10.2: Եր. 16.16- 19: Ա Կր. 12.26-13.10: Մտ. 9.35-10.7: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 27


2023թ. նոյեմբերի 27-ի օրվա խորհուրդը (27 Բշ. ԱՁ. Սրբոց կուսանացն Յուլիանեայ եւ Վասիլուհւոյ: Երգ. 8.14-24: Ովս. 14.6-8: Բ Կր. 6.16-7.1: Ղկ. 8.1-3: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 25


2023թ. նոյեմբերի 25-ի օրվա խորհուրդը (25 Շբ. ԴՁ. Սրբոցն Գրիգորի եւ Նիկողայոսի Սքանչելագործ հայրապետացն, եւ միւս Նիկողայոսի հայրապետին եւ Միւռոնայ եպիսկոպոսին: Իմս. 10.9-12: Մղք. 2.5-7: Ա Պտ. 5.1-7: Յհ. 10.11-16: ) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 20


2023թ. նոյեմբերի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 Բշ. ԱԿ. Ա օր Յիսնակաց պահոց: Կող. 1.1- 11: Ղուկ. 11.14-23:) մեկնում է Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 31


2023թ. հոկտեմբերի 31-ի օրվա խորհուրդը (31 Գշ. ԳԿ. Սրբոցն Հիպիրիքեանցն, որք ի Սամոսատ կատարեցան եւ Սեւերիանոսի Սեբաստացւոյն, Բաբելայ ծերոյն եւ ութսուն չորս աշակերտաց նորին: Առ. 12.8- 13: Ես. 49.8-11: Բ Կր. 4.6-14: Ղկ. 10.21-24: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 30


2023թ. հոկտեմբերի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Բշ. ԳՁ. Սրբոցն Անաստասայ քահանային, Վարոսի, Թէոդորիտեայ եւ որդւոց նորա եւ որք ընդ նմա կատարեցան: Առ. 3.1-6: Եր. 17.7-8: Բ Տմ. 2.3-14: Մտ. 19.27-29: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 29


2023թ. հոկտեմբերի 28-ի օրվա խորհուրդը (29 † Կիր. ԲԿ. Է կիր. զկնի Ս. Խաչի: Գիւտ Ս. Խաչի: Իմս. 14.1-8: Ես. 33.22-34.1: Ա Կր. 1.18-24: Մտ. 24.27-36: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: