Դեկտեմբերի 11


2022թ. դեկտեմբերի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 † Կիր. ԴՁ. Գ կիր. Յիսնակի: Ես. 37.14-38: Բ Թեսաղ. 1.1-12: Ղուկ. 14.12-24:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 10


2022թ. դեկտեմբերի 10-ի օրվա խորհուրդը (10 Շբ. ԳԿ. Սրբոյն Նիկողայոսի Սքանչելագործ հայրապետին: Եզեկ. 3.16-19: Բ Տիմ. 3.10-15: Յովհ. 10.11-16:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 9


2022թ. դեկտեմբերի 9-ի օրվա խորհուրդը (9 † Ուր. ԳՁ. Պահք: Յղութիւն Ս. Աստուածածնի յԱննայէ: Երգ. 6.3-8: Մաղաք. 3.1-2: Գաղ. 3.24-29: Ղուկ. 1.39-56:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 8


2022թ. դեկտեմբերի 8-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 7


2022թ. դեկտեմբերի 7-ի օրվա խորհուրդը (7 Դշ. ԲՁ. Պահք: Ա Թեսաղ. 5.1-11: Ղուկ. 13.10-17: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 6


2022թ. դեկտեմբերի 6-ի օրվա խորհուրդը (6 Գշ. ԱԿ. Սրբոյն Աբգարու նախավկայ եւ ի Քրիստոս անդրանիկ հաւատացեալ թագաւորին մերոյ: Իմաստ. 6.2-10: Ես. 45.1-3: Ա Տիմ. 2.1-7: Ղուկ. 7.1-10:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 5


2022թ. դեկտեմբերի 5-ի օրվա խորհուրդը (5 Բշ. ԱՁ. Սրբոցն Գենարիոսի եպիսկոպոսին եւ Մերկերիոսի զինաւորին, Յակովկայ եւ Իրաւափառայ: Ես. 35.4-8: Բ Կորնթ. 3.18-4.6: Ղուկ. 21.12-19: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 4


2022թ. դեկտեմբերի 4-ի օրվա խորհուրդը (4 † Կիր. ԴԿ. Բ կիր. Յիսնակի: Ես. 36.22-37.11: Ա Թեսաղ. 4.1-11: Ղուկ. 13.1-9: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 3


2022թ. դեկտեմբերի 3-ի օրվա խորհուրդը (3 † Շբ. ԴՁ. Տօն սրբոց առաքելոցն եւ առաջին լուսաւորչացն մերոց Թադէոսի եւ Բարդուղիմէոսի: Իմաստ. 9.13-10.2: Երեմ. 16.16-19: Ա Կորնթ. 12.26-13.10: Մատթ. 9.35-10.7:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 2


2022թ. դեկտեմբերի 2-ի օրվա խորհուրդը (2 Ուր. ԳԿ. Պահք: Ա Թեսաղ. 2.17-19: Ղուկ. 12.49-59:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Դեկտեմբերի 1


2022թ. դեկտեմբերի 1-ի օրվա խորհուրդը (1 Եշ. ԳՁ. Սրբոցն Կղեմայ հայրապետին եւ Բագարատայ Տոռոմենոյ եպիսկոպոսին: Առ. 8.33-36: Ես. 66.18-21: Փիլիպ. 4.1-7: Ղուկ. 9.1-6:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 30


2022թ. նոյեմբերի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Դշ. ԲԿ. Պահք: Ա Թեսաղ. 2.1-12: Ղուկ. 12.41-48:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: