Սեպտեմբերի 26


2023թ. սեպտեմբերի 26-ի օրվա խորհուրդը (26 Գշ. ԲՁ. Պահք: Սրբոց կուսանացն Փեփրոնեայ, Մարիանեայ եւ Շուշանայ՝ դստերն Մեծին Վարդանայ: Առ. 23.15-25: Ովս. 14.6-8: Բ Կր. 6.16-7.1: Ղկ. 6.20-23: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 25


2023թ. սեպտեմբերի 25-ի օրվա խորհուրդը (25 Բշ. ԱԿ. Պահք: Սրբոցն Մամասայ, Փիլիկտիմոնի եւ Սիմէօնի Սիւնակեցւոյն: Առ. 8.9- 11: Ես. 55.10-13: Բ Կր. 5.1-5: Ղկ. 21.12-19: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 24


2023թ. սեպտեմբերի 24-ի օրվա խորհուրդը (24 † Կիր. ԱՁ. Բ կիր. զկնի Ս. Խաչի: Ես. 14.3- 17: Բ Կր. 10.18-11.10: Մր. 10.1-12: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 23


2023թ. սեպտեմբերի 23-ի օրվա խորհուրդը (23 Շբ. ԴԿ. Տօն Է Ս. Խաչի: Ես. 51.4-11: Ա Տմ. 6.13-16: Յհ. 7.37-52:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 22


2023թ. սեպտեմբերի 22-ի օրվա խորհուրդը (22 Ուր. ԴՁ. Տօն է Ս. Խաչի: Զք. 14.5-11: Փպ. 2.5-11: Յհ. 19.16-22:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 21


2023թ. սեպտեմբերի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 Եշ. ԳԿ. Տօն է Ս. Եկեղեցւոյ: Ես. 2.1-6: Եբր. 12.18-27: Մտ. 21.12-17: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 20


2023թ. սեպտեմբերի 20-ի օրվա խորհուրդը (20 Դշ. ԳՁ. Տօն է Ս. Եկեղեցւոյ: Սփ. 3.14-17: Եբր. 9.11-15: Մտ. 16.13-19:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 19


2023թ. սեպտեմբերի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 Գշ. ԲԿ. Տօն է Ս. Եկեղեցւոյ: Բրք. 4.36-5.9: Եբր. 3.1-6: Յհ. 2.12-22: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 18


2023թ. սեպտեմբերի 18-ի օրվա խորհուրդը (18 † Բշ. ԲՁ. Տօն Է Ս. Խաչի: Յիշատակ մեռելոց: Ես. 65.22-25: Ա Կր. 2.6-10: Յհ. 3.22-36: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 17


2023թ. սեպտեմբերի 17-ի օրվա խորհուրդը (17 † Կիր. ԱԿ. ԽԱՉՎԵՐԱՑ: Ես. 49.13-23: Գղ. 6.14-18: Յհ. 3.13-21: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 16


2023թ. սեպտեմբերի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Շբ. ԱՁ. Տօն Սրբոյ Եկեղեցւոյ ի նաւակատիս Սրբոյ Խաչին: Առ. 3.9-17: Ես. 66.12- 16: Ա Տմ. 3.14-16: Յհ. 10.22-42: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Սեպտեմբերի 15


2023թ. սեպտեմբերի 15-ի օրվա խորհուրդը (15 Ուր. ԴԿ. Ե օր Ս. Խաչի պահոց: Բ Կր. 10.7- 17: Մր. 9.37-49: ) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը: