Դեկտեմբերի 10


2019թ. դեկտեմբերի 10-ի օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Դեկտեմբերի 9


2019թ. դեկտեմբերի 9-ի օրվա խորհուրդը († Բշ. ԱՁ. Պահք: Յղութիւն Ս. Աստուածածնիյ Աննայէ — Երգ. 6.3-8: Մղք. 3.1-2: Գղ. 3.24-29: Ղկ. 1.39-56:) մեկնում է Տ․ Առնակ քահանա Հարությունյանը։

Հոկտեմբերի 31


2019թ. հոկտեմբերի 31-ի օրվա խորհուրդը (31 Եշ. ԱԿ. Սրբոյն Յովհաննու Ոսկեբերան Հայրապետին — Ես. 49.1-6: Գրծ. 20.25-38: Յհ.15.17-25:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 3


2019թ. նոյեմբերի 3-ի օրվա խորհուրդը (3 † Կիր. ԳՁ. Ը կիր. զկնի Ս. Խաչի — Ես. 22.15-24: Եփս. 1.1-14: Ղկ. 8.17-21:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:
 

Նոյեմբերի 2


2019թ. նոյեմբերի 2-ի օրվա խորհուրդը (2 † Շբ. ԲԿ. Տօն ամենայն սրբոց՝ հնոց եւ նորոց, յայ տից եւ անյայտից — Իմս. 3.1-8: Ես.33.5-8: Եբր. 11.32-12.2: Ղկ. 12.4-9:) մեկնում է Տ. Առնակ  քահանա Հարությունյանը:

Նոյեմբերի 1


2019թ. նոյեմբերի 1-ի օրվա խորհուրդը (1 Ուր. ԲՁ. Պահք — Գղ. 6.1-13: Ղկ. 8.4-16:) մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 30


2019թ. հոկտեմբերի 30-ի օրվա խորհուրդը (30 Դշ. ԱՁ. Պահք — Գղ. 5.16-26: Ղկ. 7.36-48:)  մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 29


2019թ. հոկտեմբերի 29-ի օրվա խորհուրդը (29 Գշ. ԴԿ. Սրբոցն Հիպիրիքեանցն, որք ի Սամոսատ կատարեցան եւ Սեւերիանոսի Սեբաստացւոյն, Բաբելայ ծերոյն եւ ութսունեւչորից աշակերտաց նորին — Առ. 12.8-13: Ես.49.8-11: Բ Կր. 4.6-14: Ղկ. 10.21-24:)  մեկնում է Տ. Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 28


2019թ. հոկտեմբերի 28-ի օրվա խորհուրդը (28 Բշ. ԴՁ. Սրբոցն Անաստասայ քահանային,Վարոսի, Թէոդորի տեայ եւ որդւոց նորա եւորք ընդնմակատարեցան — Առ. 3.1-6: Երեմ.17.7-8: Բ Տիմ. 2.3-14: Մտ. 19.27-29:) մեկնում է Տ.Առնակ քահանա  Հարությունյանը: 

Հոկտեմբերի 13


2019թ. հոկտեմբերի 13-ի օրվա խորհուրդը (13 † Կիր. ԴԿ. Ե կիր. զկնի Ս. Խա չի — Ես. 19.1-11: Գղ. 2.1-10: Մր. 12.35-44:)  մեկնում է Տեր Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 12


2019թ. հոկտեմբերի 12-ի օրվա խորհուրդը (12 Շբ. ԴՁ. Սրբոց թարգմանչաց վարդապետացն մերոց՝ Մեսրովբայ, Եղիշէի, Մովսիսի Քերթողին, Դաւթի Անյաղթ փիլիսոփային, Գրիգորի Նարեկացւոյն եւ Ներսիսի Կլայեցւոյն — Իմս.8.7-10: Ամս. 5.10-14: Ա Կր. 12.5-11: Մտ. 7.6-12:)  մեկնում է Տեր Առնակ քահանա Հարությունյանը:

Հոկտեմբերի 11


2019թ. հոկտեմբերի 11-ի օրվա խորհուրդը (11 Ուր. ԳԿ. Պահք — Գղ. 1.11-24: Մր. 12.18-34:)  մեկնում է Տեր Առնակ քահանա Հարությունյանը: