Հոկտեմբերի 1

2019թ. հոկտեմբերի 1-ի օրվա խորհուրդը (1 Գշ. ԲԿ. Սր բոցն Եւս տա թէո սի եւ կնոջ նո րա
Թէո փիս տեայ եւ եր կուց որդ ւոցն եւ սրբոց կու սա նացն Եր մո նեայ եւ Նեք տա րի նեայ —
Ողբ. 3.22-56: Բ Տիմ. 3.10-15: Մտ. 5.1-12:)  մեկնում է  Տեր Զարեհ  քահանա  Աշուրյանը:
 
2019-10-01T08:05:00+04:00
Մեկնաբանություններ