PpUNnWSJ8xs

2019թ. սեպտեմբեր 1-ի օրվա խորհուրդը († Կիր. ԳԿ. Գ կիր. զկնի Վերափոխման: Տօն
գիւտի գօտւոյ Սրբուհւոյ Աստուածածնի —Ես. 9.8-19: Բ Կր. 1.1-11: Մր. 4.35-40:) մեկնում է Փառեն քահանա Առաքելյանը:
 
2019-09-01T08:05:00+04:00
Մեկնաբանություններ